Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde 10/9-2019

Sted: Skovduevej Marielyst

Afbud : Alex

 1. Evaluering af Bike & Bål i Systofte Grusgrav. Vi skal være bedre til at uddelligere nogle opgaver fremadrettet når vi afholder arrangementer. Økonomisk fik vi et underskud på kr. 4800,00 for dagen og med hjælp fra firmaet Oceiam v/Jesper Skytte bliver dette minimeret. En god dag hele vejen rundt med løb, kurser, testcykler, åbning af Rottehullet, spisning og bål og omkring 300 mennesker i løbet af dagen.
 2. Kassereren. Vi har et  pænt beløb i banken, men har også fået penge ind for klubtrøjen (88 stk), men har ikke fået regning endnu. Medlemsstatus er pt 181 heraf 36 under 16 år. Vi har modtaget kr. 12.500,00 fra Sol & Strand (https://www.sologstrand.dk/sommerhusejer/haandsraekning.aspx ) Tak for det. Mette har været på kursus møntet på kasserer-tjansen. Der er aftalt møde med DCU angående fremtidig medlemsregistrering. 
 3. Temamøde for nye borgere/DGI Guldborgsund. Vi melder fra til dette pga tidspres.
 4. B&U DCU kursus. Vi arbejder på at få ungdomsafdeling op at køre og vil sende folk af sted, når der bliver mulighed for dette.
 5. Facebook kursus. Vi udbyder et sådan for dem vi mener har behov for dette i forbindelse med opslag på sociale medier.
 6. DGI Basis Instruktørkursus. Vi har pt 5, der ønsker at deltage i  et sådan sidst i marts 2020. Dette afholdes lokalt og er åben for andre interesserede (kontakt evt bestyrelsen).
 7. Vintercup i samarbejde med Nakskov Cykelclub er under opsejling og vi afventer datoer. Fast er det, at Systofte bliver 14. december.
 8. Vinterarrangementer der arbejdes på:  Nightrace, løb når det er mørkt. Foredrag/klubaften i sikkerhed og skader (ikke førstehjælp) i forbindelse med kørsel på MTB. Vintertræning. Fællesture. Foredrag generelt.
 9. Status på vores 3 spor. Vi skal have mærket alle spor op med nye pæle og piktogrammer. Vi afventer materialerne, som er bestilt. Der er opgaver i Systofte, som skal laves (ændringer).  I Bangsebro skal der meget snarest skoves og derfor afventer vi resultatet heraf. Næste spordage vil blive lagt op som begivenhed snarest. Se datoer allerede nu på www.trailstarsfalster.dk 
 10. Børne- og ungdomstræning. Det vi pt udbyder er fællesture, som lægges op på MTB Falster (Facebook), f.eks. tirsdagholdet. Børn og unge er meget velkommen på disse hold, hvis man har en voksen med, som har ansvaret for barnet/den unge på hele turen. Vi arbejder på en ugentligt træning for børn/unge, som vil blive slået op på Facebook snarest.
 11. Eventuelt. Næste møde 21. oktober.

for referatet jaaj


Bestyrelsesmøde 7. august 2019

Bestyrelsesmøde 7. august 2019

Hele bestyrelsen samlet på Bøtøvej, Marielyst

 1. Bike&Bål. Alex har lavet forslag til start på sommercuppen og parkering. Peter Langerup har meldt sporet klar til løb. De praktiske ting blev gennemgået, mad, drikke, boder, democykler (afhentning i Jylland) mm.
 2. Tøj: Der er nu udbudt en trøje med lange ærmer som sælges for kr. 300,00 (normalpris kr. 478,00). Rabat og tilskud fra Trailstars Falster giver den favorable medlemspris
 3. Kassereren. Budgettet for de seneste sporbyggerdage holder sig indenfor rammerne. Vi har plus på kontoen i banken. Dags dato har vi rundet 165 medlemmer.
 4. Skadeskursus. Vi undersøger om vi skal udbyde et kursus i købet af vinteren.
 5. Sidste del af udvidelsen i Hamborgskoven. Kræver et rivegilde mere ala de 2 tidligere. Vi får besøg af OnTrail om et par uger, som kommer og vurderer vores spor (gælder også vores 2 andre spor).
 6. Spordage: Rivegilde mandag 26. august, 28. september Hamborgskoven og 27. oktober i Bangsebro
 7. Eventuelt. Fonde der skal søges og hvad skal vi søge til. Friluftrådets lokale afd. kan netop nu søges. Vi arbejder på en lukket trailer til cykler og udstyr til spordage.

Nyt møde aftalt til torsdag 19. september.

For referat jaaj


Bestyrelsesmøde 12/6 2019

Hele bestyrelsen samlet på Slotsbryggen
 1. Sommercup 2019. 1. afd er afholdt i Kettinge med stor succes. Kommende afd. i Systofte i forbindelse med Bike & Bål. Der tages fat i Grusgravens ejer omkring p-plads i området, da der må forventes en del biler. 
 2. Spordag i Systofte 16. juni. Alex har styr på maskiner og folk til dagen.
 3. Bike&Bål 17. august. Der laves plakat. Kurser m/ Christian Terry udbydes for medlemmer (betaling), derudover kursus for begyndere (betaling) og børnehold, som er gratis Der bliver lavet tilmelding til kurser på Facebook. Der bliver arrangeret mad fra FoodTruck samt salg af øl, vand, kage og kage.
 4. OnTrail kommer i dagene omkring Bike&Bål og “efterser” vores 3 spor.
 5. Hamborgskoven. Per har holdt møde med Rune (Skovfogden) omkring forlængelsen af sporet, som vi allerede betaler for. Inden længe vil vi begynde så det MÅSKE kunne være klar til sommercuppen 31. august. Der vil  senere bliver arrangeret nogle dage med “rive-gilde” (Der skal rives blade en mas.
 6. Kassereren. Revideret budget eftersom vi bliver flere medlemmer end vi havde regnet med. Pt 135 medlemmer 🙂 Vi afventer stadig Guldborgsund Kommunes Outdoorpulje, som vi meget gerne vil søge nogle penge i til bl.a. vores lodsejerbetaling og byggeprojekter. Vi har fornyligt rykket.
 7. Mandfolk/Kvinder status. Pt ca. 20 mandfolk er faste og hos kvinderne ca. 10 faste. Der arbejdes på et lukket forum Kvinder på MTB
 8. Cykelleje. Trailstars Falster har købt et antal cykler, som er forbeholdt kommende nye medlemmer mod en leje for kr. 50,00. Medlemmer kan sende ansøgning til os hvis de ønsker leje til private eller erhvervsmæssige formål.
 9. Go-stil. Vi har mulighed for at tage ud og holde foredrag omkring emnet, hvis vi ønsker at deltage i kursus. Dette vil vi overveje senere.
 10. Forsikringer. Vi har efterhånden en del materiel og har derfor spurgt ind til hvad vi skal gøre og bedt om råd og tilbud omkring dette.
 11. Spordage    3. juli og 24. juli kl 1700-1900 Rivegilde i Hamborgskoven, 28. september kl 0830-1530 i Bangsebro Skoven.
 12. Guldborgsund prisfest.  Vi laver en indstilling.
 13. Bangsebro Hus Børnehave har spurgt om møde ang. ansøgning om penge til cykler til brug på Pump Tracken. Vi tager kontakt til dem
 14. Bestyrelsesammensætning/udvalg i fremtiden. Måske vi skal udvide bestyrelsen eller få flere hænder til nogle udvalg. Dette vil vi arbejde videre på.
 15. Medlemsmøde. Der arbejdes på dette evt i kombination med et foredrag eller lignende og dette i efteråret.
 16. Eventuelt. Container til brug i Systofte. Alex og Per har et par muligheder, som der arbejdes på i forhold til deres stand. Det blev også vendt at vi skal søge penge til cykeltrailer.
 17. Næste møde 7. august på Bøtø kl 1900

Referat jaaj


Bestyrelsesmøde 24/4-2019

Pump Track i NY, Måske en mulighed på Evigheden i NY købing en dag?


Hele bestyrelsen samlet i Grænge hos Martin. Ulrik Fibaek var inviteret.

 1. Ulrik Fibaek: Pump Track på Evigheden. Ulrik fremlægger den foreløbige indsats for at skaffe midler. Der blev vendt hvordan han kan komme videre og han fik nogle muligheder med hjem. Du kan se link til flere billede fra Velosolutions anlæg i New York her

   2. Mandfolk på MTB status. Søndag er der kursus i Systofte for de lokale foreninger (Sakskøbing Boldklub og Nr. Alslev Gymnastikforening) . Onsdag er er møde på Sjælland. Kasper Krog, Mathias Stridsland, Alex, Per og Tina deltager. 9. maj er der opstart kl. 1830 fra Cyklebørsen. Foreløbig 12 tilmeldte. Der er efterfølgende infomøde.

   3. Spordage. Hamborgskoven for et par uger siden gik over al forventning, med masser af nye tiltag. Vi var 20 frivillige henover dagen. God forplejning og stor arbejdsindsats fra alle. Tak 🙂 

Kommende spordag i Systofte Grusgrav 4. maj. Per og Alex starter op allerede om fredagen. Der bestilles toplag. Maskiner bestilles. Mette sørger for forplejning.

  4. Kasseren. Vi har pænt plus på bankkontoen. Vi er pt 95 medlemmer. Vignetten er der ikke status på lige nu. Der udarbejdes nyt budget pga øget medlemstilgang og øget udgift til Hamborgskoven.

  5. Markedsføringskursus. Ikke interessant lige nu.

  6. Billeder fra Bangsebro åbningen er sendt til Naturstyrelsen i forbindelse med oplæg de vil lave.

  7. Møde i kommunen vedr. tilskudspuljer. Vi arbejder selv videre på den nye outdoor-pulje, som er kommet i spil.

  8. Fremtidige mtb aktiviteter 2019 kurser, fællesture, uddannelse. Der bliver lavet begivenheder på Facebook.

 9.  Kørselsgodtgørelse, fastsættelse af takst. Indtil videre køres efter statens takst kr. 3,56 pr. km.

 10. Ny mailadresse feks. info@trailstarsfalster.dk Der bliver arbejdes videre med det.

 1. Eventuelt. Ny møde dato 3. juni.

Referant jaaj


Bestyrelsesmøde 1. april 2019 1. Sidste nyt DCU-DGI-DIF . Vi er blevet medlem hele vejen rundt. Formanden kæmpede en kamp i sidste uge i marts for at få os med, da vi havde en ansøgning der SKULLE afsted inden 1. april. Ansøgningen lød på ønsket om nye cykler + trailer i forbindelse med projektet Mandfolk på MTB, se nedenfor.
 2. Mandfolk på MTB. Opstartsmøde mandag 8. april i Nr. Alslev, hvor vi sender 2 afsted. Vi forsøger at finde nogle tovholdere bl.a. på tirsdagsholdet. Torsdag bliver dagen, hvor der vil blive kørt når der startes op. Det meldes ud på facebook mv.
 3. Vedtægtsændring 2020. DIF vil gerne have vi ændre en smule på vores vedtægter, så det fremgår tydeligere, at vi udbyder undervisning mm til medlemmerne. Dette bliver et punkt til næste års generalforsamling.
 4. Spordage. Hamborgskoven lørdag 6. april. Der er forberedt en masse ting, og sædvanligvis er Trailstars Falster vært med morgenmad og frokost. Systofte 4. maj. Forberedelserne er begyndt.
 5. Hamborgskoven. Møde med skovens ejer i uge 14 omkring vores planer om udvidelser fremadrettet.
 6. Kassereren. Der er udarbejdet et budget for året, som balancere på omkring kr. 60.000, som det ser ud lige nu, med det antal medlemmer vi pt er. Tallet lige nu er 70 medlemmer 🙂 
 7. Klubtøj status. Claus Jørgensen arbejder med tøjmærket Endura. Der bliver flere muligheder for modeller. Logo er på plads. Sponsor er klar. Tidshorisont forventeligt efter sommerferien.
 8. Ulrik Fibæk, Pumptrack. Muligheder for at skaffe midler til Velosolution-modellen. Skal løsningen sælges som andele? Vi tager fat i Ulrik og invitere ham til næste bestyrelsesmøde.
 9. Kursus og instruktion. Hvad gør vi fremadrettet i forhold til nye medlemmer og selvfølgelig “gamle”. Nogen der måske har lyst til at komme på instruktør-kursus, så vi kan blive endnu bedre at køre mtb.
 10. Eventuelt. Næste mødedag for bestyrelsen onsdag 24. april kl. 1900

for referat jaaj

Nye medlemskaber