Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde 4. marts 2019

Per Hovdreng Lise, ny formand i Trailstars Falster

Mødested på Strandboulevarden Nykøbing F.  Fremmødte: hele bestyrelsen: Mette, Martin, Alex, Per og Jesper 

 1. møde efter årets generalforsamling. Vi har fået ny formand, nemlig Per Hovdreng Lise, mens vores afgående formand Martin Busk bliver menigt medlem. Jesper Aarslew-Jensen er ny næstformand. Øvrige Mette Aarslew-Jensen forbliver kasserer og Alex Hvid Troelsen forbliver menigt medlem.

pkt 1 Kontingentopkrævning, salg af vignette 2019. Ændringer på hjemmesiden. Selve ændringen blev vedtaget på Generalforsamlingen og kort fortalt betyder det at fremadrettet kan man nu blive medlem af Trailstars Falster for kr. 400 og børn kr. 100,00. I dette beløb er inkluderet Vignetten. Man vil også stadig kunne købe Vignette til kr. 200,00 uden at være medlem, dog vil man ikke kunne deltage i Trailstars’s aktiviteter fremadrettet.  

pkt 2 Kassereren. Positiv kassebeholdning. Indtægter fra tirsdagsarrangementerne på Nordbyskolen er kommet ind på MobilPay og underskuddet vi havde iflg. regnskabet er dermed væk. Der udarbejdes et budget for 2019

pkt 3 Kommende spordage/arrangementer: Søndag d. 7. april i Hamborgskoven, Lørdag 4. maj Systofte, Søndag 2. juni Systofte, Torsdag 25. april Officiel åbning af Pumptracken i BangsebroSkoven. Bike & Bål midt/ultimo august

pkt 4 MTB udvalg til Sommercups/løb og andre aktiviteter. Der vil bliver spurgt nogle forskellige til bl.a. sommercups/løb. Tænker 2 til 3 løb før og efter sommerferien.

pkt 5 Der arbejdes på at Trailstars Falster bliver medlem af DGI og DCU. I samme forbindelse med vil vi søge tilskud til nogle cykler som kunne bruges i projektet “Mandfolk på MTB”

Ny mødedato 1. april.


Bestyrelsesmøde 4. februar 2019


Mødested: Strandboulevarden, Nykøbing F. Fremmødte: Per, Mette, Alex, Martin, Jesper samt Thomas Kaare.

pkt 1 Generalforsamling. Der er udsendt indkaldelse på facebook samt i år også på mail. Desuden ligger den på www.trailstarsfalster.dk Dagsorden udarbejdes.

pkt 2 “Bevæg dig for livet” vækstpakke med Start Jeres eget “mandfolk på MTB”-hold. Er det noget Trailstars Falster skal være med. i? Dette bliver drøftet. DGI tilbud.

pkt 3 Kassereren. Regnskabet er ved at blive gjort færdigt til Generalforsamlingen. Vi har stadig plus på kontoen. Vignetten er i produktion og sponsorerne til denne er klar.

pkt 4 Eventuelt. Ansøgning  Feriepartner Danmark til kommende projekt med bl.a. container. Trail & Enduro Falster har forespurgt om et område til etablering af nedkørsel i Systofte. Tri-klubben har spurgt om at få lov at benytte Hamborgskovsporet den 10. april til arrangement.

jaaj

Generalforsamling, tilmeld dig gerne her.


Bestyrelsesmøde 29. november 2018

Så vi igang i bestyrelsen

Sted Listrup

Fremmødte Mette, Per, Alex og Jesper. Afbud Martin.

 1. Sporkonference i Præstø  24. og 25. november. Vi deltog med Per og Alex. Afbud fra Kurt grundet sygdom. 70 deltagere. Praktisk sporbyg i Fruens Plantage i Næstved. Sportjek i Faksinge, oplagt spor til fællesture, kan køres af alle. Netværk med andre sporbyggere, bl.a. Ontrail.dk
 2. Kommende spordag Systofte søndag d. 9. december. Få samlet pumps sammen, reparation af sponsorskilt og nogle andre mindre opgaver. Per og Alex hekser et program. Begivenhed på Facebook bliver opdateret af Alex.
 3. Vintercup 15. december. Sikrer at broer ikke er glatte.
 4. Generalforsamlingen fastsat til d. 21. februar kl 19.00 på Lindeskovskolen. Begivenhed på FB oprettes ved v/jaaj . Lokale bestilles v/Per, bestilling af T-shirt v/Mette
 5. Tilskud fra Kommunen. Vi har modtaget kr. 27.500 fra Bosætningspuljen 2018 til vores drift. Kommunen kontaktes  (Jesper) med henblik på økonomisk tilskud til driften fremadrettet 
 6. Kassereren. Pt har vi plus på vores konto i vores nye bank, Arbejdernes Landsbank.
 7. Vignette 2019. Vi skal have planlagt ny Vignette så den er klar til Generalforsamlingen, diverse sponsorer kontaktes.
 8. Info fra Naturstyrelsen. Alex har haft kontakt med HC og de fik vendt nogle ting omkring Bangsebro Sporet om hvordan vi som brugere og de som ejer oplever hverdagen. Positiv dialog.
 9. Hamborgskoven v/Per. Skovfældningen tidligere i år og eventuel hegning af området ved Granathullet er gået lidt i stå. Forventligt sker der måske noget til foråret. Vi havde et godt løb i forbindelse med Vintercuppen 17. oktober med rekordtilmelding på 80 personer.
 10. Tiltag for 2019. Vi skal bruge energien i Systofte og vil tænke lidt større med tanke på at trække flere til Systofte.
 11. Eventuelt. Langærmet cykeltrøje er efterspurgt. Per følger op på priser mm. Næste møde 4. februar 2019

For referat jaaj


Bestyrelsesmøde 17. september 2018

Vi sidder i møde 🙂 , denne gang i Toreby

Fremmødte: Martin, Thomas Kaare, Per, Mette og Jesper

pkt 1  Drøftelse af en evt søgning af aktivitets-tilskud hos kommunen. Er det noget vi skal? Den vender vi senere. Umiddelbart kan vi ikke hente så meget i forhold til den administrative del det kræver.

pkt 2 Guldborgsund Kommune. Vi har 14/9 indtil videre fået afslag på ansøgning om penge til vedligeholdelse/lodsejerbetailing til vores spor. Vi skriver tilbage til kommunen for at høre hvad vi skal gøre fremadrettet for at få tildelt en eventuel fast økonomisk støtte herfra.

pkt 3  Kassereren: Vi har stadig plus på kontoen. Vi har netop modtaget kr. 5000 fra Johannes & Maren Larsens Mindelegat til opbygning af sporene. Tak. Vi skifter bank, nemlig fra Jyske Bank til Arbejdernes Landsbank, da de har mere foreningsvenlige gebyrer. Samtidig har Arbejdernes Landsbank også tidligere været behjælpelig med støtte til foreningen i forbindelse med uddannelse. Vignettesalget er pt 140 stk, hvilket næsten er det vi havde håbet. Vi laver opslag på FB over at få lidt flere.

pkt 4 Spordag. Vi bliver nød til at flytte dagen til 7/10, da vi mangler en leder/planlægger til den oprindelige dag. På Bangsebrosporet skal vi have granitbelægning på forskellige steder, hvor der mangler og sporet skal trimmes (rives, blæses og klippes). Vi skal bl.a. bruges 2 frontlæssere.

pkt 5 Foreningens dag. Evaluering. Ikke det store besøg på standen. Vi vil overveje om det er noget vil skal deltage i fremadrettet. Trailstars festen, som blev aflyst. Vi har lyttet til stemningen hos folk og det virker som om Bike & Bål måske skal genoplives og dermed erstatte de 2 andre arrangementer.

pkt 6 Fremtidige spordage: antal, længde, motivation mm. Et emne vi vil drøfte henover vinteren. Muligvis en drejebog kan/kunne laves op til generalforsamlingen. Spordag/julehygge i Systofte Grusgrav 9. december. Varighed: formiddag.

pkt 7 Sporbyggerkonference og Camp på Bornholm. Vi melder 2 eller 3 personer på Sporkonference som foregår i Præstø i november.

pkt 8 Eventuelt. Fantastiske Fælleskaber: Vi har 10 pladser til LIVE-show i Holbæk, hvor vinderen afsløres.

Næste møde torsdag d. 29 november

referant JAAJ


Bestyrelsesmøde 6. august 2018

Fremmøde Martin, Mette, Per og Jesper 

Afbud Thomas og Alex Mødested Bøtø, Marielyst

pkt. 1 Kassereren. Lavvande i vores kasse. Indkøbsstop. Der er nok til kommende og kendte regninger. Vores bankforbindelse har meddelt øgede gebyrer og det undersøges om vi skal skifte bank.

pkt. 2  Spordage. 26/8 i Systofte. Program for dagen er lagt på Facebook.

pkt. 3 Foreningens Dag 8/9  på Torvet i Nykøbing F. er vi tilmeldt og der bliver lagt begivenhed op på Facebook. Samme dag har vi Fest på Dr.Emil, Marielyst. Der ér allerede en begivenhed på denne.

pkt. 4 Projekt Åhaven, som vi er en del af. Guldborgsund Kommune har spurgt om vi vil være med i et kommende projekt med anlægelse af mtb spor v/Åhaverne. Man er igang med at søge penge hos fonde, så der går nok lidt tid endnu.

pkt 5 Eventuelt. Vi har fået en forespørgsel fra et firma omkring et mtb arrangement primo september. Næste møde 17/9 kl. 1900.

for referat jaaj