Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde 24/4-2019

Pump Track i NY, Måske en mulighed på Evigheden i NY købing en dag?


Hele bestyrelsen samlet i Grænge hos Martin. Ulrik Fibaek var inviteret.

 1. Ulrik Fibaek: Pump Track på Evigheden. Ulrik fremlægger den foreløbige indsats for at skaffe midler. Der blev vendt hvordan han kan komme videre og han fik nogle muligheder med hjem. Du kan se link til flere billede fra Velosolutions anlæg i New York her

   2. Mandfolk på MTB status. Søndag er der kursus i Systofte for de lokale foreninger (Sakskøbing Boldklub og Nr. Alslev Gymnastikforening) . Onsdag er er møde på Sjælland. Kasper Krog, Mathias Stridsland, Alex, Per og Tina deltager. 9. maj er der opstart kl. 1830 fra Cyklebørsen. Foreløbig 12 tilmeldte. Der er efterfølgende infomøde.

   3. Spordage. Hamborgskoven for et par uger siden gik over al forventning, med masser af nye tiltag. Vi var 20 frivillige henover dagen. God forplejning og stor arbejdsindsats fra alle. Tak 🙂 

Kommende spordag i Systofte Grusgrav 4. maj. Per og Alex starter op allerede om fredagen. Der bestilles toplag. Maskiner bestilles. Mette sørger for forplejning.

  4. Kasseren. Vi har pænt plus på bankkontoen. Vi er pt 95 medlemmer. Vignetten er der ikke status på lige nu. Der udarbejdes nyt budget pga øget medlemstilgang og øget udgift til Hamborgskoven.

  5. Markedsføringskursus. Ikke interessant lige nu.

  6. Billeder fra Bangsebro åbningen er sendt til Naturstyrelsen i forbindelse med oplæg de vil lave.

  7. Møde i kommunen vedr. tilskudspuljer. Vi arbejder selv videre på den nye outdoor-pulje, som er kommet i spil.

  8. Fremtidige mtb aktiviteter 2019 kurser, fællesture, uddannelse. Der bliver lavet begivenheder på Facebook.

 9.  Kørselsgodtgørelse, fastsættelse af takst. Indtil videre køres efter statens takst kr. 3,56 pr. km.

 10. Ny mailadresse feks. info@trailstarsfalster.dk Der bliver arbejdes videre med det.

 1. Eventuelt. Ny møde dato 3. juni.

Referant jaaj


Bestyrelsesmøde 1. april 2019 1. Sidste nyt DCU-DGI-DIF . Vi er blevet medlem hele vejen rundt. Formanden kæmpede en kamp i sidste uge i marts for at få os med, da vi havde en ansøgning der SKULLE afsted inden 1. april. Ansøgningen lød på ønsket om nye cykler + trailer i forbindelse med projektet Mandfolk på MTB, se nedenfor.
 2. Mandfolk på MTB. Opstartsmøde mandag 8. april i Nr. Alslev, hvor vi sender 2 afsted. Vi forsøger at finde nogle tovholdere bl.a. på tirsdagsholdet. Torsdag bliver dagen, hvor der vil blive kørt når der startes op. Det meldes ud på facebook mv.
 3. Vedtægtsændring 2020. DIF vil gerne have vi ændre en smule på vores vedtægter, så det fremgår tydeligere, at vi udbyder undervisning mm til medlemmerne. Dette bliver et punkt til næste års generalforsamling.
 4. Spordage. Hamborgskoven lørdag 6. april. Der er forberedt en masse ting, og sædvanligvis er Trailstars Falster vært med morgenmad og frokost. Systofte 4. maj. Forberedelserne er begyndt.
 5. Hamborgskoven. Møde med skovens ejer i uge 14 omkring vores planer om udvidelser fremadrettet.
 6. Kassereren. Der er udarbejdet et budget for året, som balancere på omkring kr. 60.000, som det ser ud lige nu, med det antal medlemmer vi pt er. Tallet lige nu er 70 medlemmer 🙂 
 7. Klubtøj status. Claus Jørgensen arbejder med tøjmærket Endura. Der bliver flere muligheder for modeller. Logo er på plads. Sponsor er klar. Tidshorisont forventeligt efter sommerferien.
 8. Ulrik Fibæk, Pumptrack. Muligheder for at skaffe midler til Velosolution-modellen. Skal løsningen sælges som andele? Vi tager fat i Ulrik og invitere ham til næste bestyrelsesmøde.
 9. Kursus og instruktion. Hvad gør vi fremadrettet i forhold til nye medlemmer og selvfølgelig “gamle”. Nogen der måske har lyst til at komme på instruktør-kursus, så vi kan blive endnu bedre at køre mtb.
 10. Eventuelt. Næste mødedag for bestyrelsen onsdag 24. april kl. 1900

for referat jaaj

Nye medlemskaberBestyrelsesmøde 4. marts 2019

Per Hovdreng Lise, ny formand i Trailstars Falster

Mødested på Strandboulevarden Nykøbing F.  Fremmødte: hele bestyrelsen: Mette, Martin, Alex, Per og Jesper 

 1. møde efter årets generalforsamling. Vi har fået ny formand, nemlig Per Hovdreng Lise, mens vores afgående formand Martin Busk bliver menigt medlem. Jesper Aarslew-Jensen er ny næstformand. Øvrige Mette Aarslew-Jensen forbliver kasserer og Alex Hvid Troelsen forbliver menigt medlem.

pkt 1 Kontingentopkrævning, salg af vignette 2019. Ændringer på hjemmesiden. Selve ændringen blev vedtaget på Generalforsamlingen og kort fortalt betyder det at fremadrettet kan man nu blive medlem af Trailstars Falster for kr. 400 og børn kr. 100,00. I dette beløb er inkluderet Vignetten. Man vil også stadig kunne købe Vignette til kr. 200,00 uden at være medlem, dog vil man ikke kunne deltage i Trailstars’s aktiviteter fremadrettet.  

pkt 2 Kassereren. Positiv kassebeholdning. Indtægter fra tirsdagsarrangementerne på Nordbyskolen er kommet ind på MobilPay og underskuddet vi havde iflg. regnskabet er dermed væk. Der udarbejdes et budget for 2019

pkt 3 Kommende spordage/arrangementer: Søndag d. 7. april i Hamborgskoven, Lørdag 4. maj Systofte, Søndag 2. juni Systofte, Torsdag 25. april Officiel åbning af Pumptracken i BangsebroSkoven. Bike & Bål midt/ultimo august

pkt 4 MTB udvalg til Sommercups/løb og andre aktiviteter. Der vil bliver spurgt nogle forskellige til bl.a. sommercups/løb. Tænker 2 til 3 løb før og efter sommerferien.

pkt 5 Der arbejdes på at Trailstars Falster bliver medlem af DGI og DCU. I samme forbindelse med vil vi søge tilskud til nogle cykler som kunne bruges i projektet “Mandfolk på MTB”

Ny mødedato 1. april.


Bestyrelsesmøde 4. februar 2019


Mødested: Strandboulevarden, Nykøbing F. Fremmødte: Per, Mette, Alex, Martin, Jesper samt Thomas Kaare.

pkt 1 Generalforsamling. Der er udsendt indkaldelse på facebook samt i år også på mail. Desuden ligger den på www.trailstarsfalster.dk Dagsorden udarbejdes.

pkt 2 “Bevæg dig for livet” vækstpakke med Start Jeres eget “mandfolk på MTB”-hold. Er det noget Trailstars Falster skal være med. i? Dette bliver drøftet. DGI tilbud.

pkt 3 Kassereren. Regnskabet er ved at blive gjort færdigt til Generalforsamlingen. Vi har stadig plus på kontoen. Vignetten er i produktion og sponsorerne til denne er klar.

pkt 4 Eventuelt. Ansøgning  Feriepartner Danmark til kommende projekt med bl.a. container. Trail & Enduro Falster har forespurgt om et område til etablering af nedkørsel i Systofte. Tri-klubben har spurgt om at få lov at benytte Hamborgskovsporet den 10. april til arrangement.

jaaj

Generalforsamling, tilmeld dig gerne her.


Bestyrelsesmøde 29. november 2018

Så vi igang i bestyrelsen

Sted Listrup

Fremmødte Mette, Per, Alex og Jesper. Afbud Martin.

 1. Sporkonference i Præstø  24. og 25. november. Vi deltog med Per og Alex. Afbud fra Kurt grundet sygdom. 70 deltagere. Praktisk sporbyg i Fruens Plantage i Næstved. Sportjek i Faksinge, oplagt spor til fællesture, kan køres af alle. Netværk med andre sporbyggere, bl.a. Ontrail.dk
 2. Kommende spordag Systofte søndag d. 9. december. Få samlet pumps sammen, reparation af sponsorskilt og nogle andre mindre opgaver. Per og Alex hekser et program. Begivenhed på Facebook bliver opdateret af Alex.
 3. Vintercup 15. december. Sikrer at broer ikke er glatte.
 4. Generalforsamlingen fastsat til d. 21. februar kl 19.00 på Lindeskovskolen. Begivenhed på FB oprettes ved v/jaaj . Lokale bestilles v/Per, bestilling af T-shirt v/Mette
 5. Tilskud fra Kommunen. Vi har modtaget kr. 27.500 fra Bosætningspuljen 2018 til vores drift. Kommunen kontaktes  (Jesper) med henblik på økonomisk tilskud til driften fremadrettet 
 6. Kassereren. Pt har vi plus på vores konto i vores nye bank, Arbejdernes Landsbank.
 7. Vignette 2019. Vi skal have planlagt ny Vignette så den er klar til Generalforsamlingen, diverse sponsorer kontaktes.
 8. Info fra Naturstyrelsen. Alex har haft kontakt med HC og de fik vendt nogle ting omkring Bangsebro Sporet om hvordan vi som brugere og de som ejer oplever hverdagen. Positiv dialog.
 9. Hamborgskoven v/Per. Skovfældningen tidligere i år og eventuel hegning af området ved Granathullet er gået lidt i stå. Forventligt sker der måske noget til foråret. Vi havde et godt løb i forbindelse med Vintercuppen 17. oktober med rekordtilmelding på 80 personer.
 10. Tiltag for 2019. Vi skal bruge energien i Systofte og vil tænke lidt større med tanke på at trække flere til Systofte.
 11. Eventuelt. Langærmet cykeltrøje er efterspurgt. Per følger op på priser mm. Næste møde 4. februar 2019

For referat jaaj