Spordag Bangsebro Skoven 22. april 2018

Fantastisk veloverstået spordag. 😀
Frivilligheden har virkelig sat sit aftryk i skoven, hvor 23 sporbyggere var med til at gøre det endnu sjovere at køre MTB på Falster. Der er lavet et kæmpe arbejde med formning af 100 tons råjord inde midt i skoven, til vores nye pumptrack bane !😀 Der har også været aktivitet på hoved sporet, hvor ca. 500 m. spor er gjort mere spændende med små tilvalg til hop, drop og oplagte sving. Der er brugt mange sten og kørt toplag på hele sporet !😀 Sporet er også nyrevet😀 Så kom endelig ud og give den gas!
Trailstars takker for en super dejlig dag i Bangsebroskoven.
Ses vi til næste spordag d. 27. Maj 2018, hvor vi forventer at blive færdig med projekt pumptrack 2018 ?

 Se mere på Facebook


Rabataftale F10 Finans

Er du medlem af Trailstars Falster kan du få rabat på et økonomitjek. F10 Finans – Nykøbing F.

Et økonomitjek er en seriøs gennemgang af hele din økonomi på kryds og tværs af dine aftaler

med bank, pension, investering, realkredit og forsikring.

 

Se aftalen her.

Kenneth Strange, som også er medlem af Trailstars Falster og ivrig sporbygger er kommet med dette tilbud, som kan komme dig og Trailstars Falster til gode.

Kenneth Strange F10 Finans

 

 


Bestyrelsesmøde 4. april 2018

Alle fremmødt på Strandboulevarden Nykøbing F.

Per, Mette, Alex, Martin og Jesper

 1. Evaluering spordag i Hamborgskoven 2. påskedag. 25 frivillige på en dag med 20 cm sne og solskin. Et par nye ansigter. God dag med et stort arrangement. Sten og grus blev lagt ud. Der var lejet en maskine til dette formål,
 2. Møder + kommende aktiviteter. Foreningens Dag. Sommerfest på Marielyst 8. september. Facebook opslag af samme.
 3. Kassereren. Stadig plus på kontoen. Økonomi ser stadig fornuftig ud.
 4. Folketidende. Vi har fået henvendelse fra journalist som vil lave interview med Trailstars Falster. Vi tager kontakt.
 5. Folkeoplysning har meddelt at de afholder møde 17/4 angående vores godkendelse som folkeoplyst forening.
 6. Kommende spordage/datoer.Næste spordag 22. april i Bangsebroskoven. Leje af maskiner bliver vejrafhængigt da der er meget fugtigt pt,
 7. Eventuelt. Ny dato bestyrelsesmøde: 14. maj. Alex orlov. Indkaldelse af suppleant til bestyrelsen i denne periode. Vi ser hvad vi kan gøre.

for referat jaaj


Spordag i Hamborgskoven 2. april 2018

VELLYKKET SPORDAG I SNEEN MED FULD SOL 🌞

Det var ingen hindring for de 25 friske sporbyggere, som mødte op, at Hamborgskoven var klædt i hvidt!
Væltede træer er flytte fra sporet.
Broer er renoveret og fornyet.
Våde områder fik stenbelægning og toplag med grus. Hyggen var i fokus som altid 😉
Nu vil vind og vejr sørge for resten og vi beder alle brugere om at lade sporet få fred. Det er absolut vigtigt, at der ikke køres på sporet, når det er vådt som nu


Bestyrelsesmøde 3. marts 2018

Hele bestyrelsen fremmødt på Strandboulevarden. Mette, Per, Alex, Martin og Jesper

 1. Bestyrelsen har konstitueret sig:

Formand : Martin Busk

Næstformand : Per Hovdreng Lise

Kasserer: Mette Aarslew-Jensen

Medlemmer: Alex Troelsen og Jesper Aarslew-Jensen

 1. Mette og Martin har deltaget i Guldborgsund Kommunes informationsmøde angående puljer, som man kan søge i kommunalt regi.
 2. Kassereren: pt solgt 30 vignetter ´18.  Plus på bankkontoen. Dvs fakturaer udsendt til sponsorer.
 3. Ansøgning om at blive folkeoplyst forening bliver sat igang ud fra vores reviderede vedtægter.
 4. Kommende arrangementer:

Foreningernes dag 8/9 hvor vi påtænker at deltage

Bike&Bål ændres måske til infodag i August

Fest på Marielyst istedet for Bike&Bål 8/9

Åbning af Pumptrack i Bangsebro juni?

 1. Kommende spordage:

Mandag d. 2. april Hamborgskoven

Søndag d. 22. april Bangsebro

Søndag d. 27. maj Bangsebro

 1. Eventuelt. Mulige sponsorer og  fonde blev drøftet. Sociale medier blev vendt.

For referat JAAJ


Generalforsamling 22. februar 2018

Sted: Lindeskovskolen Nykøbing F.

Fremmødte 34.

Velkomst ved formand Martin Busk

 1. Valg af referent (Jesper Aarslew-Jensen) og dirigent Anders Olsen. Begge valgt.
 1. Formandens beretning:                                                                                                                                                 Året 2017 hvor Systofte sporet kom hele vejen rundt. Med masser af frivilliges hjælpe lykkedes det at få forceret de stejle skrænter mod Systofte By med både et ud- og hjemspor. Et billede fra en spordag som viste vores løsning med granitstabil som toplag har vakt megen skriverier på Facebook. Overvejen positivt, ja nærmest et cadeau til os.                                                                                                                                                  Bangsebro-sporet blev åbnet med deltagelse af knapt 400 personer. Fra en spæd start i starten af året og pludselig var anlagt knapt 5 km spor i en bynær skov. Vores første spor-camp blev afholdt over 3 dage – desværre udfordret af dårligt vejr. Især et billede fra en børnehave, som var på besøg på pumptrackbanen vakte stor opmærksomhed. Tidspunktet for dette faldt sammen med bestyrelsens møde med Guldborgsund Kommune omkring denne hjælp fremadrettet omkring udgifterne til vores 3 spor.                                                   Hamborgskoven er blevet en ældre dame og det har været nødvendigt at reparere nogle defekte broer henover året. Der har desuden været skovfældning omkring Granathullet, som endnu ikke er tilendebragt.                          Der arbejdes med turistbrochure i samarbejde med Naturlandet og Business LF.                                       Sideløbende med sporbygning og vedligehold af vores 3 spor arbejder et udvalg i kulissen med en Pumptrack på Evigheden.                                                                                                                                                                           Der er indkøbt 3 cykler samt beskyttelsesudstyr til at køre på Pump. Pengene kommer fra Nordeafonden.                Formanden takkede iøvrigt alle de frivillige der har ydet en ekstraordinær indsats i året 2017. Også en tak til alle der har hjulpet os med lån af værktøjer, sponsorting og -penge. Ingen nævnt ingen glemt.                                             Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
 1. Regnskabet v/kassereren. Regnskabet vist et overskud på godt kr. 50.000,00. Vignettesalget er faldet noget i 2017 da vi havde valgt at give gratis vignetter til medlemmer af de lokale cykelklubber. Fremadrettet bliver Vignetten ikke en del af cykelklubberne. Disses medlemmer skal købe på lige fod med andre.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

 1. Fastsættelse af kontigent. Vignetten 2018 vil igen koste kr. 150,00. Godkendt enstemmigt.
 2. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af formålsparagraf 2 samt ændring af paragraf 5 omhandlende udmeldelse.:                                                                                                                                                 §2 (nuværende tekst) Foreningens primære formål er at stå for opbygningen, ombygning og vedligeholdelse af spor og stier på Lolland- Falster. Til brug for mountainbike og trailløbere.                                                                                      (ny tekst) Foreningens primære formål er at stå for opbygningen, ombygning og vedligeholdelse af mountainbike spor på Lolland-Falster og at kører mountainbike.Som underpunkt tilføjes: At dygtiggøre sig via tekniktræning og træningsture.At styrke sammenholdet via fællesture og sociale mtb arrangementer.                                                   § 5 (gammel tekst)Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves årsvis forud for alle medlemmer. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelse har virkning.                                                                                                         (Ny tekst) Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Foreningens kontingent opnås via køb af vignette og gælder indtil næste års vignette udstedes.                                                            Begge vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg Martin Busk, Jesper Aarslew-Jensen og Alex Troelsen. Alle blev genvalgt enstemmigt.
 2. Valg af 2 suppleanter. Thomas Kaare Rasmussen og Anders Olsen blev begge genvalgt enstemmigt
 3. Valg af revisor. Jakob Kruse genvalgt. Som suppleant blev Kristian Figge genvalgt.
 4. Eventuelt. Ingen emner.

For referatet jaaj


Generalforsamling 22. februar 2018

Årets generalforsamling netop afholdt. 34 fremmødte

@ Årets sporbygger Alex Hvid Troelsen
@ sporbyggere der har udmærket sig ekstra Christina Meyer og Jens Markersen

STORT TILLYKKE 🚵‍♂️😉🇩🇰️️

Efter generalforsamlingen blev der talt fremtidigt sporbyggeri eller nærmere opgradering af vores 3 spor.

Referatet vil være at finde på vores hjemmeside inden for kort tid.

Tak til de 2 kage-bagere Stine Krøyer og Christina Meyer. Tak til Carsten Bonde for at arrangere lokalet.

Tak for for året 2017 til alle sponsorer, alle Jer frivillige og alle mountainbikerne derude. Vi ses på sporet her i 2018 🚵‍♂️😉