Referat


Bestyrelsesmøde 14. maj 2018

Samlet bestyrelse til dagens møde

 

Vores første private donation. Tusind Tak 🙂

 

Vores Mobile Pay

På Cafe Trekanten Nykøbing F.

Hele bestyrelsen fremmødt, dvs Martin, Per, Alex, Mette og Jesper

 1. Kommende spordag i Bangsebroskoven den 27. maj. Teknik-banen skal færdiggøres.Der er bestilt materialer. 1-2 stk frontlæssere bestilles/er bestilt. Vi skal bruge 10-15 frivillige. Opslag på Facebook 
 2. TV optagelse (TV2) i Hamborgskoven 15/5 efter vores nominering til Fantastiske Fællesskaber. Der er arrangeret lidt værktøj mm. samt lagt opslag på MTB Falster 
 3. Kassereren:  Beholdningen stadigvæk intakt og der er penge til næste spordag. Pt solgte Vignetter ca. 75 stk. Vi har modtaget vores første private donation på kr. 500,00 på Mobile Pay. Tak for det 🙂 
 4. Turistbrochure er på vej. Mathias og Tina har samlet sponsorer som kan dække omkostningerne. Er på vej i trykken. 3000 stk i første oplag. Skal ud at ligge i turistbureauer, campingpladser, vandrerhjem, cykelforretninger og sponserer iøvrigt.
 5. Hamborgskoven: Vi går og venter på der bliver sat hegn op ved det ryddede stykke ved Granathullet. Vi tager kontakt til skovfogeden, så vi måske kan påvirke placeringen af dette hegn, samt hvornår vi skal have nogle køreriste klar til at passere hegnet. Sporet er farbart efter Per  har ryddet i week-enden. Branden i skoven idag har ikke påvirket sporet – heldigvis.
 6. Systofte Grusgrav: Ukrudt og græs gror vældigt. Vandet er stigende i bunden. Der arbejdes på at lave et hold eller to som kan stå for at få holdt dette nede. Per finder dato og slår op på Facebook.
 7. Guldborgsund Kommune: Vi skal have kontaktet kommunen efter vi er blevet folkeoplyst forening. Vi har tidligere indleveret budget for vores årlige faste udgifter. Jesper tager kontakt.
 8. Eventuelt: Vi sender Alex til Norge de næste måneder, hvorfor vi indkalder suppleant (Anders Olsen/Thomas Kaare Rasmussen) i denne periode. Alex skal til Trysil og bygge mountainbikespor. God tur herfra. Sikke en oplevelse 🙂 

 

Ny dato for møde 7. juni.

For referat jaaj


Bestyrelsesmøde 4. april 2018

Alle fremmødt på Strandboulevarden Nykøbing F.

Per, Mette, Alex, Martin og Jesper

 1. Evaluering spordag i Hamborgskoven 2. påskedag. 25 frivillige på en dag med 20 cm sne og solskin. Et par nye ansigter. God dag med et stort arrangement. Sten og grus blev lagt ud. Der var lejet en maskine til dette formål,
 2. Møder + kommende aktiviteter. Foreningens Dag. Sommerfest på Marielyst 8. september. Facebook opslag af samme.
 3. Kassereren. Stadig plus på kontoen. Økonomi ser stadig fornuftig ud.
 4. Folketidende. Vi har fået henvendelse fra journalist som vil lave interview med Trailstars Falster. Vi tager kontakt.
 5. Folkeoplysning har meddelt at de afholder møde 17/4 angående vores godkendelse som folkeoplyst forening.
 6. Kommende spordage/datoer.Næste spordag 22. april i Bangsebroskoven. Leje af maskiner bliver vejrafhængigt da der er meget fugtigt pt,
 7. Eventuelt. Ny dato bestyrelsesmøde: 14. maj. Alex orlov. Indkaldelse af suppleant til bestyrelsen i denne periode. Vi ser hvad vi kan gøre.

for referat jaaj


Bestyrelsesmøde 3. marts 2018

Hele bestyrelsen fremmødt på Strandboulevarden. Mette, Per, Alex, Martin og Jesper

 1. Bestyrelsen har konstitueret sig:

Formand : Martin Busk

Næstformand : Per Hovdreng Lise

Kasserer: Mette Aarslew-Jensen

Medlemmer: Alex Troelsen og Jesper Aarslew-Jensen

 1. Mette og Martin har deltaget i Guldborgsund Kommunes informationsmøde angående puljer, som man kan søge i kommunalt regi.
 2. Kassereren: pt solgt 30 vignetter ´18.  Plus på bankkontoen. Dvs fakturaer udsendt til sponsorer.
 3. Ansøgning om at blive folkeoplyst forening bliver sat igang ud fra vores reviderede vedtægter.
 4. Kommende arrangementer:

Foreningernes dag 8/9 hvor vi påtænker at deltage

Bike&Bål ændres måske til infodag i August

Fest på Marielyst istedet for Bike&Bål 8/9

Åbning af Pumptrack i Bangsebro juni?

 1. Kommende spordage:

Mandag d. 2. april Hamborgskoven

Søndag d. 22. april Bangsebro

Søndag d. 27. maj Bangsebro

 1. Eventuelt. Mulige sponsorer og  fonde blev drøftet. Sociale medier blev vendt.

For referat JAAJ


Generalforsamling 22. februar 2018

Sted: Lindeskovskolen Nykøbing F.

Fremmødte 34.

Velkomst ved formand Martin Busk

 1. Valg af referent (Jesper Aarslew-Jensen) og dirigent Anders Olsen. Begge valgt.
 1. Formandens beretning:                                                                                                                                                 Året 2017 hvor Systofte sporet kom hele vejen rundt. Med masser af frivilliges hjælpe lykkedes det at få forceret de stejle skrænter mod Systofte By med både et ud- og hjemspor. Et billede fra en spordag som viste vores løsning med granitstabil som toplag har vakt megen skriverier på Facebook. Overvejen positivt, ja nærmest et cadeau til os.                                                                                                                                                  Bangsebro-sporet blev åbnet med deltagelse af knapt 400 personer. Fra en spæd start i starten af året og pludselig var anlagt knapt 5 km spor i en bynær skov. Vores første spor-camp blev afholdt over 3 dage – desværre udfordret af dårligt vejr. Især et billede fra en børnehave, som var på besøg på pumptrackbanen vakte stor opmærksomhed. Tidspunktet for dette faldt sammen med bestyrelsens møde med Guldborgsund Kommune omkring denne hjælp fremadrettet omkring udgifterne til vores 3 spor.                                                   Hamborgskoven er blevet en ældre dame og det har været nødvendigt at reparere nogle defekte broer henover året. Der har desuden været skovfældning omkring Granathullet, som endnu ikke er tilendebragt.                          Der arbejdes med turistbrochure i samarbejde med Naturlandet og Business LF.                                       Sideløbende med sporbygning og vedligehold af vores 3 spor arbejder et udvalg i kulissen med en Pumptrack på Evigheden.                                                                                                                                                                           Der er indkøbt 3 cykler samt beskyttelsesudstyr til at køre på Pump. Pengene kommer fra Nordeafonden.                Formanden takkede iøvrigt alle de frivillige der har ydet en ekstraordinær indsats i året 2017. Også en tak til alle der har hjulpet os med lån af værktøjer, sponsorting og -penge. Ingen nævnt ingen glemt.                                             Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
 1. Regnskabet v/kassereren. Regnskabet vist et overskud på godt kr. 50.000,00. Vignettesalget er faldet noget i 2017 da vi havde valgt at give gratis vignetter til medlemmer af de lokale cykelklubber. Fremadrettet bliver Vignetten ikke en del af cykelklubberne. Disses medlemmer skal købe på lige fod med andre.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

 1. Fastsættelse af kontigent. Vignetten 2018 vil igen koste kr. 150,00. Godkendt enstemmigt.
 2. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af formålsparagraf 2 samt ændring af paragraf 5 omhandlende udmeldelse.:                                                                                                                                                 §2 (nuværende tekst) Foreningens primære formål er at stå for opbygningen, ombygning og vedligeholdelse af spor og stier på Lolland- Falster. Til brug for mountainbike og trailløbere.                                                                                      (ny tekst) Foreningens primære formål er at stå for opbygningen, ombygning og vedligeholdelse af mountainbike spor på Lolland-Falster og at kører mountainbike.Som underpunkt tilføjes: At dygtiggøre sig via tekniktræning og træningsture.At styrke sammenholdet via fællesture og sociale mtb arrangementer.                                                   § 5 (gammel tekst)Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves årsvis forud for alle medlemmer. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelse har virkning.                                                                                                         (Ny tekst) Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Foreningens kontingent opnås via køb af vignette og gælder indtil næste års vignette udstedes.                                                            Begge vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg Martin Busk, Jesper Aarslew-Jensen og Alex Troelsen. Alle blev genvalgt enstemmigt.
 2. Valg af 2 suppleanter. Thomas Kaare Rasmussen og Anders Olsen blev begge genvalgt enstemmigt
 3. Valg af revisor. Jakob Kruse genvalgt. Som suppleant blev Kristian Figge genvalgt.
 4. Eventuelt. Ingen emner.

For referatet jaaj


Bestyrelsesmøde 5. februar 2018

Fremmødte Mette, Per, Martin, Alex og Jesper på Ny Kirstinebergvej.

 1. Vignetten. Tilsagn fra Lou Revison og Ungdomsskolen som sponsorer. Cykelklubber (Lfck + NCC) er blevet meddelt at de fremadrettet ikke bliver en del af vignetten, men at de selvfølgelig er velkommen til købe denne til sine medlemmer. Sponsorbeløb fra klubberne frafalder dermed også. Vignetten 2018 er klar til generalforsamlingen den 22. februar
 2. Kassereren. Der er stadig penge på kontoen trods vi har betaling til Lodsejere meget snart.
 3. Generalforsamlingen den 22. februar: vedtægter gennemgås for ændringer i forhold til mulig overgang til folkeoplyst forening. Dagsorden laves og lægges op på facebook og hjemmeside.
 4. Cykelarrangement. Lfck har planer om løb i maj måned i Hamborgskoven, som vi selvfølgelig vil bakke op om.
 5. Visioner. Spordage i 2018. Plan for året som fremlægges på aftenen med generalforsamlingen.
 6. Næste møde 5. marts kl 1900

For referat JAAJ