Referat


Bestyrelsesmøde 4. marts 2019

Per Hovdreng Lise, ny formand i Trailstars Falster

Mødested på Strandboulevarden Nykøbing F.  Fremmødte: hele bestyrelsen: Mette, Martin, Alex, Per og Jesper 

 1. møde efter årets generalforsamling. Vi har fået ny formand, nemlig Per Hovdreng Lise, mens vores afgående formand Martin Busk bliver menigt medlem. Jesper Aarslew-Jensen er ny næstformand. Øvrige Mette Aarslew-Jensen forbliver kasserer og Alex Hvid Troelsen forbliver menigt medlem.

pkt 1 Kontingentopkrævning, salg af vignette 2019. Ændringer på hjemmesiden. Selve ændringen blev vedtaget på Generalforsamlingen og kort fortalt betyder det at fremadrettet kan man nu blive medlem af Trailstars Falster for kr. 400 og børn kr. 100,00. I dette beløb er inkluderet Vignetten. Man vil også stadig kunne købe Vignette til kr. 200,00 uden at være medlem, dog vil man ikke kunne deltage i Trailstars’s aktiviteter fremadrettet.  

pkt 2 Kassereren. Positiv kassebeholdning. Indtægter fra tirsdagsarrangementerne på Nordbyskolen er kommet ind på MobilPay og underskuddet vi havde iflg. regnskabet er dermed væk. Der udarbejdes et budget for 2019

pkt 3 Kommende spordage/arrangementer: Søndag d. 7. april i Hamborgskoven, Lørdag 4. maj Systofte, Søndag 2. juni Systofte, Torsdag 25. april Officiel åbning af Pumptracken i BangsebroSkoven. Bike & Bål midt/ultimo august

pkt 4 MTB udvalg til Sommercups/løb og andre aktiviteter. Der vil bliver spurgt nogle forskellige til bl.a. sommercups/løb. Tænker 2 til 3 løb før og efter sommerferien.

pkt 5 Der arbejdes på at Trailstars Falster bliver medlem af DGI og DCU. I samme forbindelse med vil vi søge tilskud til nogle cykler som kunne bruges i projektet “Mandfolk på MTB”

Ny mødedato 1. april.


Bestyrelsesmøde 14. maj 2018

Samlet bestyrelse til dagens møde

 

Vores første private donation. Tusind Tak 🙂

 

Vores Mobile Pay

På Cafe Trekanten Nykøbing F.

Hele bestyrelsen fremmødt, dvs Martin, Per, Alex, Mette og Jesper

 1. Kommende spordag i Bangsebroskoven den 27. maj. Teknik-banen skal færdiggøres.Der er bestilt materialer. 1-2 stk frontlæssere bestilles/er bestilt. Vi skal bruge 10-15 frivillige. Opslag på Facebook 
 2. TV optagelse (TV2) i Hamborgskoven 15/5 efter vores nominering til Fantastiske Fællesskaber. Der er arrangeret lidt værktøj mm. samt lagt opslag på MTB Falster 
 3. Kassereren:  Beholdningen stadigvæk intakt og der er penge til næste spordag. Pt solgte Vignetter ca. 75 stk. Vi har modtaget vores første private donation på kr. 500,00 på Mobile Pay. Tak for det 🙂 
 4. Turistbrochure er på vej. Mathias og Tina har samlet sponsorer som kan dække omkostningerne. Er på vej i trykken. 3000 stk i første oplag. Skal ud at ligge i turistbureauer, campingpladser, vandrerhjem, cykelforretninger og sponserer iøvrigt.
 5. Hamborgskoven: Vi går og venter på der bliver sat hegn op ved det ryddede stykke ved Granathullet. Vi tager kontakt til skovfogeden, så vi måske kan påvirke placeringen af dette hegn, samt hvornår vi skal have nogle køreriste klar til at passere hegnet. Sporet er farbart efter Per  har ryddet i week-enden. Branden i skoven idag har ikke påvirket sporet – heldigvis.
 6. Systofte Grusgrav: Ukrudt og græs gror vældigt. Vandet er stigende i bunden. Der arbejdes på at lave et hold eller to som kan stå for at få holdt dette nede. Per finder dato og slår op på Facebook.
 7. Guldborgsund Kommune: Vi skal have kontaktet kommunen efter vi er blevet folkeoplyst forening. Vi har tidligere indleveret budget for vores årlige faste udgifter. Jesper tager kontakt.
 8. Eventuelt: Vi sender Alex til Norge de næste måneder, hvorfor vi indkalder suppleant (Anders Olsen/Thomas Kaare Rasmussen) i denne periode. Alex skal til Trysil og bygge mountainbikespor. God tur herfra. Sikke en oplevelse 🙂 

 

Ny dato for møde 7. juni.

For referat jaaj


Bestyrelsesmøde 4. april 2018

Alle fremmødt på Strandboulevarden Nykøbing F.

Per, Mette, Alex, Martin og Jesper

 1. Evaluering spordag i Hamborgskoven 2. påskedag. 25 frivillige på en dag med 20 cm sne og solskin. Et par nye ansigter. God dag med et stort arrangement. Sten og grus blev lagt ud. Der var lejet en maskine til dette formål,
 2. Møder + kommende aktiviteter. Foreningens Dag. Sommerfest på Marielyst 8. september. Facebook opslag af samme.
 3. Kassereren. Stadig plus på kontoen. Økonomi ser stadig fornuftig ud.
 4. Folketidende. Vi har fået henvendelse fra journalist som vil lave interview med Trailstars Falster. Vi tager kontakt.
 5. Folkeoplysning har meddelt at de afholder møde 17/4 angående vores godkendelse som folkeoplyst forening.
 6. Kommende spordage/datoer.Næste spordag 22. april i Bangsebroskoven. Leje af maskiner bliver vejrafhængigt da der er meget fugtigt pt,
 7. Eventuelt. Ny dato bestyrelsesmøde: 14. maj. Alex orlov. Indkaldelse af suppleant til bestyrelsen i denne periode. Vi ser hvad vi kan gøre.

for referat jaaj


Bestyrelsesmøde 3. marts 2018

Hele bestyrelsen fremmødt på Strandboulevarden. Mette, Per, Alex, Martin og Jesper

 1. Bestyrelsen har konstitueret sig:

Formand : Martin Busk

Næstformand : Per Hovdreng Lise

Kasserer: Mette Aarslew-Jensen

Medlemmer: Alex Troelsen og Jesper Aarslew-Jensen

 1. Mette og Martin har deltaget i Guldborgsund Kommunes informationsmøde angående puljer, som man kan søge i kommunalt regi.
 2. Kassereren: pt solgt 30 vignetter ´18.  Plus på bankkontoen. Dvs fakturaer udsendt til sponsorer.
 3. Ansøgning om at blive folkeoplyst forening bliver sat igang ud fra vores reviderede vedtægter.
 4. Kommende arrangementer:

Foreningernes dag 8/9 hvor vi påtænker at deltage

Bike&Bål ændres måske til infodag i August

Fest på Marielyst istedet for Bike&Bål 8/9

Åbning af Pumptrack i Bangsebro juni?

 1. Kommende spordage:

Mandag d. 2. april Hamborgskoven

Søndag d. 22. april Bangsebro

Søndag d. 27. maj Bangsebro

 1. Eventuelt. Mulige sponsorer og  fonde blev drøftet. Sociale medier blev vendt.

For referat JAAJ


Generalforsamling 22. februar 2018

Sted: Lindeskovskolen Nykøbing F.

Fremmødte 34.

Velkomst ved formand Martin Busk

 1. Valg af referent (Jesper Aarslew-Jensen) og dirigent Anders Olsen. Begge valgt.
 1. Formandens beretning:                                                                                                                                                 Året 2017 hvor Systofte sporet kom hele vejen rundt. Med masser af frivilliges hjælpe lykkedes det at få forceret de stejle skrænter mod Systofte By med både et ud- og hjemspor. Et billede fra en spordag som viste vores løsning med granitstabil som toplag har vakt megen skriverier på Facebook. Overvejen positivt, ja nærmest et cadeau til os.                                                                                                                                                  Bangsebro-sporet blev åbnet med deltagelse af knapt 400 personer. Fra en spæd start i starten af året og pludselig var anlagt knapt 5 km spor i en bynær skov. Vores første spor-camp blev afholdt over 3 dage – desværre udfordret af dårligt vejr. Især et billede fra en børnehave, som var på besøg på pumptrackbanen vakte stor opmærksomhed. Tidspunktet for dette faldt sammen med bestyrelsens møde med Guldborgsund Kommune omkring denne hjælp fremadrettet omkring udgifterne til vores 3 spor.                                                   Hamborgskoven er blevet en ældre dame og det har været nødvendigt at reparere nogle defekte broer henover året. Der har desuden været skovfældning omkring Granathullet, som endnu ikke er tilendebragt.                          Der arbejdes med turistbrochure i samarbejde med Naturlandet og Business LF.                                       Sideløbende med sporbygning og vedligehold af vores 3 spor arbejder et udvalg i kulissen med en Pumptrack på Evigheden.                                                                                                                                                                           Der er indkøbt 3 cykler samt beskyttelsesudstyr til at køre på Pump. Pengene kommer fra Nordeafonden.                Formanden takkede iøvrigt alle de frivillige der har ydet en ekstraordinær indsats i året 2017. Også en tak til alle der har hjulpet os med lån af værktøjer, sponsorting og -penge. Ingen nævnt ingen glemt.                                             Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
 1. Regnskabet v/kassereren. Regnskabet vist et overskud på godt kr. 50.000,00. Vignettesalget er faldet noget i 2017 da vi havde valgt at give gratis vignetter til medlemmer af de lokale cykelklubber. Fremadrettet bliver Vignetten ikke en del af cykelklubberne. Disses medlemmer skal købe på lige fod med andre.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

 1. Fastsættelse af kontigent. Vignetten 2018 vil igen koste kr. 150,00. Godkendt enstemmigt.
 2. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af formålsparagraf 2 samt ændring af paragraf 5 omhandlende udmeldelse.:                                                                                                                                                 §2 (nuværende tekst) Foreningens primære formål er at stå for opbygningen, ombygning og vedligeholdelse af spor og stier på Lolland- Falster. Til brug for mountainbike og trailløbere.                                                                                      (ny tekst) Foreningens primære formål er at stå for opbygningen, ombygning og vedligeholdelse af mountainbike spor på Lolland-Falster og at kører mountainbike.Som underpunkt tilføjes: At dygtiggøre sig via tekniktræning og træningsture.At styrke sammenholdet via fællesture og sociale mtb arrangementer.                                                   § 5 (gammel tekst)Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves årsvis forud for alle medlemmer. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelse har virkning.                                                                                                         (Ny tekst) Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Foreningens kontingent opnås via køb af vignette og gælder indtil næste års vignette udstedes.                                                            Begge vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg Martin Busk, Jesper Aarslew-Jensen og Alex Troelsen. Alle blev genvalgt enstemmigt.
 2. Valg af 2 suppleanter. Thomas Kaare Rasmussen og Anders Olsen blev begge genvalgt enstemmigt
 3. Valg af revisor. Jakob Kruse genvalgt. Som suppleant blev Kristian Figge genvalgt.
 4. Eventuelt. Ingen emner.

For referatet jaaj