Generalforsamling


Generalforsamling 21. februar 2019 kl 1900 på Lindeskovskolen, Nykøbing F.

Fremmødte 38 medlemmer

 1. Valg af referent og dirigent : Jesper Aarslew-Jensen som referent og Stig Antonisen som dirigent foreslåes af bestyrelsen og begge vælges.
 2. Formandens beretning : Martin Busk : For 1 år siden blev der taget billeder af Alex i sne på sporene. Den 2. april, nærmere bestemt i Påsken havde vi 1. spordag nogensinde med sne og dette foregik i Hamborgskoven. Ialt bød 2018 på 7 spordage med bla. færdiggørelsen af Pumptracken i BangsebroSkoven. Derudover havde vi også uforudsete spordage, bl.a. bygning af dig i Systofte pga oversvømmelse fra søen. Vi har i årets løb været en del i medierne. Bl.a. Folketidende som kom forbi Hamborgskoven i foråret, Fantastiske Fællesskaber, hvor vi blev nomineret som årets forening i TV ØST’s sendeområde. I den forbindelse blev der lavet en video. Ugeavisen bragte også en artikel og derudover udkom vi med en MTB-brochure målrettet turister  med hjælp fra lokale sponsorer og ikke mindst Tina og Mathias som samlede trådene. Foreløbig er den lavet i 3000 eksemplarer med mulighed for endnu et oplag. Alex fra bestyrelsen holdt 4 måneders orlov for at være Sporbygger i Trysil Norge. Imens trådte Thomas Kaare til for at udfylde hans plads. Alex er tilbage igen fyldt med gode ideer til vores egne spor. Vi deltog i kommunens “Foreningens Dag i midtbyen af Nykøbing. Vi har i samarbejde med LFCK lavet 4 MTB-løb, 2 i sommeren og 2 i vinteren. I efteråret havde vi 2 med på Sporkonference, som i år var henlagt på Sydsjælland, bl.a. ved Faksinge og Fruens Plantage. Stor tak til alle de firmaer og personer som har støttet os i årets løb og tak til de mange frivillige som har hjulpet når vi har haft brug for det. Uden Jeres hjælp var vi ikke nået så langt. Beretningen fik klapsalver med på vejen og blev godkendt.
 3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren. Mette gennemgår regnskabet, som viser et underskud på godt kr. 28000,00. Regnskabet bliver enstemming godkendt.
 4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen forslår kontingent på kr. 400,00 istedet for de nuværende kr. 150,00. Efter livlig debat udmøntede forslaget sig til et medlemsskab til kr. 400,00 incl. vignette, kr. 100,00 for børn under 16 år, og endeligt kr. 200,00 for vignetten alene. Dette blev enstemmigt vedtaget ved håndopretning.
 5. Indkomne forslag, Ingen forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Per Hovdreng Lise og Mette Aarslew-Jensen som begge ønsker genvalg. Genvalg til begge.
 7. Valg af 2 supplanter, Thomas Kaare Rasmussen og Anders Olsen genvalgt
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Jacob Kruse genvalgt som revisor mens Jan Laursen valgt som supplant
 9. Eventuelt. Ulrik Fibaek fortæller kort om Projekt Evigheden, hvor han er igang med at søge midler til en asfalteret pumptrackbane.
 10. Jan Laursen spørger ind til om der i forbindelse med kontingentændringen, som netop er blevet ændret (se pkt 4) om det vil få nogle ændringer i forhold til lukket Facebookside kun for medlemmer, men dette er der fra bestyrelsens side ikke planer om.

Herefter lukkes for generalforsamlingen.

Uddeling af “Årets Sporbygger” blev Claus og har mange fremmøder til spordage og ikke mindst hans arrangement i forbindelse med pumptracken i Bangsebroskoven. Tak til @Claus Jørgensen som fik overrakt sølvhakken.

Følgende fik krus for ekstraordinær indsats i årets løb:

Alex Hvid Troelsen, som bevis for at have haft sølvhakken sidste år.

Tina Terkildsen Troelsen for hendes fantastiske hjælp i kulissen bag bestyrelsen og hendes arrangement sammen med Mathias Stridsland i forbindelse med MTB Brochuren målrettet til turister. 

Mathias Stridsland for hans arrangement med MTB brochuren sammen med Tina. Tak til Jer begge.

Jan “Cyklebørsen” Højbjerg for hans hjælp med bespisningen til adskillige af vores spordagearrangementer. Stor tak til Jan

Efterfølgende fortæller Alex om vores 3 spor og planer for dem de kommende år. Især Systofte er der store planer for og er allerede søgt et par fonde til et Whip Off.

En trøje er under udarbejdelse ved Per Hovdreng Lise og Jan Højberg. Der blev fremvist nogle ideer til nyt logo.

Slutteligt bragte Per Hovdreng frem at vi i bestyrelse gerne så nogle der måske havde lyst til at være ansvarlige på nogle af vores 3 spor, således at vi han holde dem fra at bliver overgroet med ukrudt eller fjerne væltede træer, eller måske hjælpe med de forskellige løb vi afholder. Alt i alt for at aflaste bestyrelsen. Blot en lille opfordring 🙂 

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig :

Ny formand Per Hovdreng Lise, Jesper Aarslew-Jensen ny næstformand, Mette Aarslew-Jensen fortsætter som kasserer. Alex Troelsen og Martin Busk alm. bestyrelsesmedlemmer

For referatet jaaj


Generalforsamling 22. februar 2018

Sted: Lindeskovskolen Nykøbing F.

Fremmødte 34.

Velkomst ved formand Martin Busk

 1. Valg af referent (Jesper Aarslew-Jensen) og dirigent Anders Olsen. Begge valgt.
 1. Formandens beretning:                                                                                                                                                 Året 2017 hvor Systofte sporet kom hele vejen rundt. Med masser af frivilliges hjælpe lykkedes det at få forceret de stejle skrænter mod Systofte By med både et ud- og hjemspor. Et billede fra en spordag som viste vores løsning med granitstabil som toplag har vakt megen skriverier på Facebook. Overvejen positivt, ja nærmest et cadeau til os.                                                                                                                                                  Bangsebro-sporet blev åbnet med deltagelse af knapt 400 personer. Fra en spæd start i starten af året og pludselig var anlagt knapt 5 km spor i en bynær skov. Vores første spor-camp blev afholdt over 3 dage – desværre udfordret af dårligt vejr. Især et billede fra en børnehave, som var på besøg på pumptrackbanen vakte stor opmærksomhed. Tidspunktet for dette faldt sammen med bestyrelsens møde med Guldborgsund Kommune omkring denne hjælp fremadrettet omkring udgifterne til vores 3 spor.                                                   Hamborgskoven er blevet en ældre dame og det har været nødvendigt at reparere nogle defekte broer henover året. Der har desuden været skovfældning omkring Granathullet, som endnu ikke er tilendebragt.                          Der arbejdes med turistbrochure i samarbejde med Naturlandet og Business LF.                                       Sideløbende med sporbygning og vedligehold af vores 3 spor arbejder et udvalg i kulissen med en Pumptrack på Evigheden.                                                                                                                                                                           Der er indkøbt 3 cykler samt beskyttelsesudstyr til at køre på Pump. Pengene kommer fra Nordeafonden.                Formanden takkede iøvrigt alle de frivillige der har ydet en ekstraordinær indsats i året 2017. Også en tak til alle der har hjulpet os med lån af værktøjer, sponsorting og -penge. Ingen nævnt ingen glemt.                                             Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
 1. Regnskabet v/kassereren. Regnskabet vist et overskud på godt kr. 50.000,00. Vignettesalget er faldet noget i 2017 da vi havde valgt at give gratis vignetter til medlemmer af de lokale cykelklubber. Fremadrettet bliver Vignetten ikke en del af cykelklubberne. Disses medlemmer skal købe på lige fod med andre.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

 1. Fastsættelse af kontigent. Vignetten 2018 vil igen koste kr. 150,00. Godkendt enstemmigt.
 2. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af formålsparagraf 2 samt ændring af paragraf 5 omhandlende udmeldelse.:                                                                                                                                                 §2 (nuværende tekst) Foreningens primære formål er at stå for opbygningen, ombygning og vedligeholdelse af spor og stier på Lolland- Falster. Til brug for mountainbike og trailløbere.                                                                                      (ny tekst) Foreningens primære formål er at stå for opbygningen, ombygning og vedligeholdelse af mountainbike spor på Lolland-Falster og at kører mountainbike.Som underpunkt tilføjes: At dygtiggøre sig via tekniktræning og træningsture.At styrke sammenholdet via fællesture og sociale mtb arrangementer.                                                   § 5 (gammel tekst)Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves årsvis forud for alle medlemmer. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelse har virkning.                                                                                                         (Ny tekst) Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Foreningens kontingent opnås via køb af vignette og gælder indtil næste års vignette udstedes.                                                            Begge vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg Martin Busk, Jesper Aarslew-Jensen og Alex Troelsen. Alle blev genvalgt enstemmigt.
 2. Valg af 2 suppleanter. Thomas Kaare Rasmussen og Anders Olsen blev begge genvalgt enstemmigt
 3. Valg af revisor. Jakob Kruse genvalgt. Som suppleant blev Kristian Figge genvalgt.
 4. Eventuelt. Ingen emner.

For referatet jaaj


Generalforsamling 22. februar 2018

Årets generalforsamling netop afholdt. 34 fremmødte

@ Årets sporbygger Alex Hvid Troelsen
@ sporbyggere der har udmærket sig ekstra Christina Meyer og Jens Markersen

STORT TILLYKKE 🚵‍♂️😉🇩🇰️️

Efter generalforsamlingen blev der talt fremtidigt sporbyggeri eller nærmere opgradering af vores 3 spor.

Referatet vil være at finde på vores hjemmeside inden for kort tid.

Tak til de 2 kage-bagere Stine Krøyer og Christina Meyer. Tak til Carsten Bonde for at arrangere lokalet.

Tak for for året 2017 til alle sponsorer, alle Jer frivillige og alle mountainbikerne derude. Vi ses på sporet her i 2018 🚵‍♂️😉

 

Generalforsamling 23/2 2017

Generalforsamling Trailstars Falster 23. februar 2017 på Lindeskovskolen Nykøbing F. (30 fremmødte medlemmer incl. bestyrelsen).

Formand Martin Busk byder velkommen og mødet kan starte:

 1. Valg af diregent. Ulrik Fibæk Magnussen valgt og han kan konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

       Valg af referrant. Jesper Aarslew-Jensen valgt

 1. Formandens beregning v/Martin Busk : Velkommen
 • Siden sidste år, har vi haft masser af god aktivitet i vores forening
 • 9 best. møder, med diverse gæster gennem året
 • Infodag i Hamborgskoven 9 april
 • Spor/ sponsdag i Systofte med avis/ TV  4 juni
 • 2 x aktiv sommer Alex og ut 27/6 og 4/7
 • Tv2 på tour på Marielyst… Direkte tv  med Per og ut  20/7
 • Gøgl i Systofte med træpump, cykel demo ved specialized og undervisning v. Terry
 • Året sporbyggerkonference afholdt i Silkeborg deltagere best – JAA inviteret var CJ. Endnu en spændende kon. med nyt fra hele landet. Dag 2 med praktisk sporbygning i Silkeborg Vesterskov
 • Og sidst men ikke mindst 7 sporbyggerdage primært i Systofte. Systofte lang vej endnu, sidste stykke mod systofte, finpudsning og tilføjelser af og til eksisterende. I hamborgskoven er der lavet en radikal ændring af bjerget, hvilket naturligvis skaber nogen debat og hvilket også er på sin plads… Igen i 2016 stor opbakning fra frivillige, dels mærket af A og Tirsdagholdet
 1. Regnskabets fremlæggelse v/kassereren Mette. Viser et underskud på kr. 44928,27. Ved årets start havde foreningen kr. 65967,02 og med årets underskud har foreningen ved årets afslutning kr. 21038,75. Regnskabet enstemmigt godkendt
 2. Fastsættelse af kontigent (Vignette) Forslag forhøjelse fra kr. 100,00 til kr. 150,00 grundet øget udgifter til lodsejere. Forslag godkendt.
 3. Indkomne forslag (ingen forslag indkommet)
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Per Hovdreng Lise genvalgt. Mette Aarslew-Jensen genvalgt
 5. Valg af 2 supplanter. Anders Olsen genvalgt og Thomas Kaare Rasmussen genvalgt
 6. Valg af revisor og supplant. Jakob Kruse genvalgt som revisor og Kristian Figge genvalgt som supplant
 7. Eventuelt. Ingen ønskede ordet

Årets generalforsamling erklæres hermed som afsluttet.

Efter generalforsamlingen:

Martin Busk roste sin bestyrelse for et godt arbejdsår.

Uddeling af priser:

Årets Sporbygger: 2017 Lars Ostermann

Årets skulderklap: Claus Jørgensen og Kasper Krog Merkel Larsen.

Indlæg fra Ulrik Fibæk Magnussen omkring ny Pumptrack-/multibane på Evigheden.

Indlæg ved Alex Troelsen omkring tanker med fremtidig teknikbane i Bangsebroskoven.

Martin Busk fortæller omkring planlagte sporbyggerdage frem til sommerferien incl. åbning af det nye Bangsebro-spor.

Debat omkring oplæg på facebook om MTB-tur samme dag som Spordag.

Debat omkring fremtidige spordage. Skal de forsætte som hidtil med eller skal der laves mindre grupper? Efter debat besluttes at fortsætte  som hidtil, men med mulighed for at udnævne trailbosser.


Generalforsamling 3/3 2016

Trailstars Falster Generalforsamling torsdag d. 3/3-2016 på Lindeskovskolen.

Formand Martin Busk byder på Trailstars Falster’s bestyrelse vegne 31 medlemmer velkommen i blå blok på Lindskovskolen og foreslår Stig Antonisen som dirigent og Jesper Aarslew-Jensen som referent. Begge vælges.

Dirigenten går herefter til punkt 2: formandens beretning:

Martin Busk indleder med at nævne at dette er foreningens første generalforsamling. En forening som startede på nul på mange områder, bl.a. på det finansielle. 1. bestyrelsesmøde for 1 år siden blev brugt til at søge forskellige fonde, som heldigvis endte med nærmest 100% gevinst, hvilket kassereren kan formidle senere i årets regnskab. I årets løb har man arrangeret spordage i Systofte Grusgrav, hvor der har været fantastisk opbakning fra frivillige, som har givet en hjælpende hånd med at få gjort “rent” (fjernet affald fra området), bygget spor, mærket spor med pæle og piktogrammer (som er efter de nyeste regler indenfor MTB) og meget mere. Til disse spordage er der indført forplejning i form af mad og drikke og der har været lodtrækningspræmier blandt de deltagende. Især det store FLEXWOOD-BRO projekt, som startede op 1. april fik en bemærkning. Bestyrelsen har arbejdet hårdt i kulissen med bl.a. etablering af selve foreningen efter gældende regler i forhold til myndigheder, oprettet MOBILPAY og SWIPP, som har taget godt 5 måneder, oprettet bankkonto, indført vignetter, deltaget i sporkonferencer osv. Desuden er der blevet arrangeret tekniktræning med bl.a. Terry, der har været arrangeret officiel åbning af en del af Systofte Sporet med byens Viceborgmester René Christensen, infodag i Hamborgskoven. Man har været behjælpelig med info til ny turistbrochure, som LF Business står bag, en brochure, som nævner sporene i såvel Hamborgskoven som Systofte Grusgrav.
Foreningen føler sig meget velkommen i Systofte Grusgrav ud fra snak blandt naboer og firmaer i og omkring området. Mange har givet en hjælpende hånd i form af sponsorater, hjælpende hænder, smil og meget meget mere, hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for. Martin takkede alle.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Dirigenten giver ordet til kassereren Mette Aarslew-Jensen, som fremlægger årets regnskab, som viser et flot overskud, som blandt andet skyldes midler fra søgte fonde og sponsorater. Det bliver endvidere nævnt at det helt store beløb fra Friluftsrådet ikke figurerer i årets regnskab, da man skal kunne dokumenterer nogle færdige projekter. Der er netop indsendt et samlet regnskab for FLEXWOOD-BROEN, som gerne skulle udløse den første del af de kr. 100.000,00, som er tildelt foreningen. Et beløb som man har 3 år til at få ind.
Under spørgsmål til regnskabet fortæller Gerd Nielsen, at hun via Folkeoplysningsrådet arbejder med en plan om at få kommunen til at betale for brugen af Hamborgskoven én gang i fremtiden.
Samme Gerd Nielsen, som også er en del af Ungdomsskolen Guldborgung, nævner deres glæde for samarbejdet med Trailstars Falster.

Regnskabet bliver herefter enstemmigt godkendt.

Punkt 4 i dagsordenen omkring fastsættelse af kontigent, fortæller Per Hovdreng Lise, at der under punkt for indkomne forslag vil komme foreslag fra bestyrelsen omkring at Vignetter sammen med en e-mailadresse fremover vil bliver det samme som et medlemsskab. Vignetternes pris vil i lighed med det forgangne år blive kr. 100,00 for året, som løber fra 1. april til 31. marts. Iøvrigt blev der solgt 103 stk vignetter i årets løb. Nye vignetter kommer i handlen i løbet af marts måned og kan købes til spordage, infodage og hos Cyklebørsen i Nykøbing og Storgaard Cykler i Nakskov.

Punktet blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 5 indkomne forslag. Bestyrelsen har følgende forslag:

§ 6 Afsnittet med teksten: Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned.
Ændres til: Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned
Afsnittet med teksten: Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i de sidste tre måneder før generalforsamlingen, og som har deltaget i mindst 2 spordage i gennem året.
Ændres til: Stemmeret har alle, der har købt vignette for det år der ligger forud for generalforsamlingen og er registreret i foreningen med navn og mail adresse.
§ 7 Punkt 6 valg af formand:
Ændres til: Punkt 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
§7 punkt 7 Valg af kasserer.
Ændres til: Punkt 7 Valg af 2 suppleanter.
§ 7 Punkt 8. Valg af øvrige bestyrelse på 3 medlemmer – alle medlemmer er på valg. Valg af suppleanter til den øvrige bestyrelse. I tilfælde af at et eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder før tid, kan medlemmer fra klubben inddrages i bestyrelsen, indtil næste generalforsamling.
Ændres til: Punkt 8 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
§ 7 punkt 9 Valg af revisorer og en revisorsuppleant for et år.
Ændres til: Punkt 9 Eventuelt.
§ 7 punkt 10 udgår.
§ 10 Teksten: Bestyrelsen består af en formand og en kasserer der vælges på den ordinære generalforsamling i henhold til dagsordenens bestemmelser, samt en næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer som konstituerer sig selv.
Ændres til: Bestyrelsen udgøres af 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen udpeges af generalforsamlingen, hvert medlem af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Valget tilrettelægges således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, eller det nærmeste hele antal i forhold hertil, er på valg hvert år.

Alle forslag vedtages enstemmigt.

Dirigenten foreslår herefter pause, hvor der er mulighed for kaffe og kage (tak til alle, der har bagt).

Generalforsamlingen genoptages:

Punkt 6 valg af formand : Martin Busk opnår genvalg.

Punkt 7 valg af kasserer: Mette Aarslew-Jensen opnår genvalg

Punkt 8 valg af øvrige bestyrrelse: Jesper Aarslew-Jensen opnår genvalg, Per Hovdreng Lise opnår genvalg. Alex Hvid Troelsen opnår nyvalg, mens Anders Olsen efter eget ønske fratræder. Martin Busk takker Anders Olsen initiativet til denne foreningen og for det arbejde han har udført. Som 1. suppleant vælges Anders Olsen og 2. suppleant Thomas Kaare Rasmussen.

Punkt 9 valg af revisor: Jakob Kruse og Kristian Kristian Figgé genvælges, mens Peter Langerup opnår genvalg som revisorsuppleant.

Punkt 10 Eventuelt:

Per Hovdreng Lise modtager ny pris (mini Mc Cloud) for sit arrangement både på sporet og i bestyrelsen.

Martin Busk fra Trailstars Falster og Pilip Rewers fra Lolland Falster Cykle Klub fortæller om planer for et fremtidig samarbejde. Pilip fortæller om klubben og at man meget gerne vil hjælpe med at få gang i et projekt med at få børn i 8-14 års alderen til at cykle MTB.

Kristian Kristian Figgé nævner ønsket om en pumptrekbane og et område for specielt helt små børn.

Jan Højbjerg fra Cyklebørsen fortæller om tøj og specielt MTB-bukser, som fremover sælges fra butikken til fantastisk god pris, såfremt man vælger at købe med logo på disse bukser. Salget er allerede startet og man kan komme forbi butikken og prøve/bestille.

Herefter takkede dirigenten for fremmødet og årets generalforsamling blev afsluttet og forsamlingen fik herefter snakket og der blev handlet Trailstars Falster T-shirts.

Trailstars Falster bestyrelse holder næste møde 10. marts.

For referat Jesper Aarslew-Jensen