Referat Generalforsamling 24/2 2022

33 medlemmer var mødt op.

 1. Valg af referent og dirigent:: Jesper Aarslew-Jensen valgt som referent og Ulrik Fibaek som dirigent.
 2. Formandens beretning for det forløbne år v/Per Hovdreng Lise : 2021 startede som året før med nedlukninger og begrænsning og derfor ingen af de sædvanlige inde aktiviteter. Holdene kørte med mindre grupper, men uden særligt meget socialt samvær, som åben cykelcafe osv. Og vi skal huske at ”året” har været kort i forhold til at 2021 generalforsamlingen blev udskudt til juni.

       Medlemstallet er pt. 76 Børn og 208 voksne. En fremgang på 34 hvilket er fint til trods for at

       ikke har haft muligheden for alle vores sædvanlige aktiviteter.

Første halvår tillod heller ikke de store spordage, men i mindre grupper blev der lavet alm. vedligehold. Systofte kræver meget pasning med græsslåning om sommeren, omvendt ikke så meget som skovene i efteråret og vinteren. Der er planlagt 2 dage derude, en til alm. forbedringer og en til at lave ændringer på skråningen ved granskoven.

Hamborgskoven fik skiftet de 3 lange broer ud til nyt lækkert træ. Sporet har det generelt godt, men på den planlagt arbejdsdag skal der laves nogle dræn, lappes huller og fikses nogle drop.

Bangsebroskoven fik den helt store spordag med masser af toplag i den nordlige del, samtidig med at andre lavede lækkerier med Rockgarden ved åen og nogle oplagte sving. Der er stadig nogle enkelte områder der hurtigt bliver fedtede, men alt i alt ser det fint ud. Den gamle bålhytte er revet ned og vi forventer at den nye bliver opført, når det bliver bedre vejr. Det står Naturstyrelsen for. Men ifølge planerne også et godt sted for os at samles til hygge.

I Bikepark Åhaven er der blevet leget med lækkerier, blandt andet omkring indgangen. Der er noget slid i nogle sving og afsæt, og det skal der arbejdes med på den kommende spordag. Derudover har der været holdt møder med kommunen og naturstyrelsen omkring udvikling af projekter i området. Forlængelse af redningsvej langs skoven mod jernbanen hvor de hoppeglade gerne vil lege med pump og dirtjump i området mellem Bikeparken og Jernbanen. Alex vil uddybe det senere i aften.

Igen i år har vi haft nogle hold der har stået for at holde sporene fri for blade. Jens Markersen, Kaj Gerhard og Carsten Bonde i Bangsebro, Ronni i Systofte og Gert Bonde, Per Lund og mig selv i Hamborgskoven. Stor tak for hjælpen.

Trods Corona er det blevet til 6 teknik kurser, Grill i graven, Mølleløb, Medieløbet (som for første gang havde mtb på programmet, og vi fik ros både fra deltagerne og DGI) Vintercup i Hamborgskoven og Systofte. Halloween Nightride (hvor folk virkeligt hyggede sig i uhyggen.

Der arbejdes med Sommercup 2022, Enkelstart på Næsgaard, Mølleløb, Hamborgskoven og Systofte.

På træningssiden er det igen børn/unge der popper op. Det gode træner team har motiveret så der i det forløbne år er kommet flere til. Desværre har Hubert og Ulrik valgt ikke at fortsætte, men I skal have stor tak for en super indsats. Vi ønsker at der i forældregruppen er en eller flere der vil gå ind og hjælpe Christina & Kristian på voksensiden, samtidig med at vores ældste unge forbliver gode forbilleder/trænere.

Vi har for nylig lavet ændringer på Facebook vedrørende holdene. Træning bliver nu slået op i de nye grupper og man skal være medlem for at se dem. Tirsdagsholdet er uændret (dog har vi brug for 1 eller 2 til at hjælpe Jan) Torsdag: Mandfolk og Kvinder er lavet til Torsdagsholdet med mulighed for både spor og asfalt ture på forskellige niveauer. 

Vi er som altid åbne for kurser hvis man vil hjælpe som Tovholder.

Alting har en ende og vores myreflittige Alex har valgt ikke at sidde i bestyrelsen mere. Du har betydet en kæmpe forskel på det der er blevet udført gennem de seneste år. Det ser ud til at du stadig vil arbejde med spor og det er vi glade for. Tusind tak for indsatsen.

En stor tak til alle medlemmer, trænere, tovholdere, firmaer, kommunen og sponsorer der har bidraget i årets løb. I frivillige har igen gjort en forskel. Uden det frivillige arbejde var det ikke muligt. Tak for det…..Beretningen blev efterfølgende godkendt af forsamlingen.

 1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til gennemgang. Mette Aarslew-Jensen fremlægger regnskabet som viser et overskud på kr. 13.628,42. Thomas Kaare stiller spørgsmål til om man kan dele indbetalinger op på MobilPay, så man kan se hvad vi får ind når folk støtter vores spor. Regnsskabet godkendt.
 2. Fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelse kr. 300,00 for børn og kr. 500,00 for voksne årligt. Begrundelsen for stigning: Børn har været meget billigt gennem årene, kr 100,00 om året. Stigende udgifter til bl.a. vores regnskaber kræver lidt flere midler, derfor stigning for de voksne fra 400 til kr. 500,00. Vi synes stadig vores kontingenter er billige. Forsamlingen synes det samme, som derfor blev forslaget  godkendt.
 3. Behandling af indkomne forslag:

• Forslag til vedtægtsændring:Forslag til vedtægtsændring §15 

§15
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan et flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Foreningens formue kan under ingen omstændigheder tilfalde medlemmer i foreningen. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue DCU’s mtb-udvalg. Og foreningens løsøre tilfalder DCU-sporudvalg. 

Forslag til ændring af §15: 

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver et eller flere almennyttige formål i Guldborgsund Kommune efter den opløsende generalforsamlings beslutning.  

Forslaget vedtaget.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er: 

 • Alex Hvid Troelsen (ønsker ikke genvalg). Stor tak til Alex for hans kæmpe indsats gennem årene. Bestyrelsen foreslår Michael Højlund Larsen. Der er ikke andre der melder sig og Michael vælges derfor ensstemmigt. Velkommen til.
 • Morten Reitz (ønsker genvalg) Genvalgt
 • Jesper Aarslew-Jensen (ønsker genvalg) Genvalgt
 • Martin Busk (ønsker genvalg) Genvalgt
Michale Højlund Larsen afløser Alex i bestyrelsen
 1. Valg af 2 suppleanter. Thomas Kaare Rasmussen og Anders Olsen enstemmigt valgt.
 2. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Jan Laursen ønsker ikke genvalg, da han flytter fra byen. Tak til Jan for indsatsen.  I stedet vælges Rasmus Birch som revisor og Annette Jepsen som suppleant.
 3. Eventuelt. Svend Pedersen spørger hvorfor vi vælger at melde os ud af DCU, i forhold til de kan bruges til bl.a.konkurrencer/licens. Hertil svare Per og Ulrik at vores ungdomsafdeling pt ikke har de ambitioner, men det klart skulle der opstå et behov, vil vi selvfølgelig genoverveje et medlemsskab.   

Ulrik sluttede af med at sige tak for god ro og orden, og den officielle del var klaret.

Kaffe og kage.

Efter generalforsamlingen fortalte Alex om vores fremtidsvisioner i Bikepark Åhaven, hvor vi er i dialog med bl.a. Naturstyrelsen, Kommunen og Banedanmark.

Årets Sporbygger blev Jens Markersen for hans fantastiske arrangement helt fra starten af Trailstars Falsters begyndelse. Jens har næsten altid været en fast på alle spordage samtidig har han været en fast del af vores blæsehold i efteråret. STOR TAK til Jens, som fik sølvhakken.

Jens Markersen modtager Sølvhakken som bevis for Årets Sporbygger. Tak på hjælpen siden starten af Trailstars Falsters start i 2014 (se andre modtager af Sølvhakken her)

Bestyrelsen havde valgt at give takkekrus fra Rikke Mangelsen til alle tovholdere (se billede øverst) for hjælpen gennem året: Kasper Krog (for sidste års indhaver af Sølvhakken), Christina Figge, Ulrik Fibaek, Hubert Fibaek, David Brolund, Martin Busk, Finn Klausen, Uffe Stamm, Hansi, Kasper Krog, Mathias Stridsland, Morten Reitz, Alex Hvid Troelsen, Jan Cykelbørs , Mette Aarslew-Jensen, Tina Troelsen, Carina Jonck og Kristian Vennevold. Tillykke og tak for hjælpen.

Kristian Figge fra Trailstars Ungdom fortalte om året der er gået. Mellem 25 og 30 unge mennesker har deltaget ved hver træningsdag. Der har været flere ture, bl.a. til Sverige. Desværre stopper både Hubert og Ulrik som trænere og til sommer David, som skal på efterskole. Kristian efterlyste forældre der kan hjælpe til fremadrettet. Desuden har han haft fat i Birk, som har sagt ja i det omfang han har tid. Også Emil S er blevet spurgt.

Alex slog et slag for tirsdagsholdet og torsdagsholdet og forklarede hvordan det fungere på holdene.

For referat jaaj

Alex modtager erkendtlighed for sit store arbejde i bestyrelsen
Jens Markersen modtager Sølvhakken som bevis for sin kæmpe indsats på sporbyggerdelen. ÅRETS SPORBYGGER.
Kristian Figge fra Trailstars Ungdom, efterlyser flere voksne til at hjælpe i afdelingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »