Referat Generalforsamling 21/2-2023

Generalforsamling 21/2-23 på Lindskovskolen

44 medlemmer (25% af voksne medlemmer) var mødt op denne aften. Per Hovdreng Lise byder velkommen, og gælder sig over denne fantastiske opbakning.

Dagsorden

  • 1. Valg af referent og dirigent. På valg og valgt:  referent: Jesper Aarslew-Jensen og dirigent: Anders Olsen
  • 2. Formandens beretning for det forløbne år:    2022 blev året hvor vi igen måtte samles efter et par år med nedlukninger og begrænsninger. Vi er pt. 175 voksne og 51 under 16 år. Faldet i børne/unge var forventer da vi satte deres kontingent op, tidligere var der mange der var medlem uden at være aktive, da det kun kostede 100,-

I forhold til spordage, har arbejdet ikke stået stille. I Hamborgskoven har det mest været vedligehold med lidt toplag i hullerne. Der bygges videre på nye linjer ved Rævebakkerne. Drengene er på efterskole, og Thor har taget tråden op. Vi har lavet et forsøg med epoxy med sand på broen ved vandet så den ikke er glat i vådt vejr. Umiddelbart virker det.

Bangsebroskoven har fået repareret broer, samt lidt toplag og netop nu er Alex med flere i gang med at færdiggøre den gamle pumpsløjfe og lave nye i teknikområdet. En proces der nok strækker sig hen over sommeren.

Naturstyrelsen har bygget et nyt bål hus. Et godt projekt der er kommet tættere på sporstart. 

I Bike-park Åhaven har der været lavet vedligehold med toplag, justeret på afsæt osv. Jeg sagde for et par år siden: Er den så færdig nu? Og svarede nej, for der popper nye ideer op og der leges nu med at lave noget mellem toppen og jernbanen som en on going proces hvor de hoppe glade hele tiden kan ændre på tingene. Vi vil også gerne have ført et spor rundt om søen til gavn for både MTB og gående.

I Systofte har Nick og de unge har justeret på bulerne i Rottehullet + toplagt. Vi har bygget ny nedkørsel fra toppen og Pilemand svinget er nu lavet i jord, det ser måske ikke ud af så meget som det store gamle træsving, men det virker i alt slags vejr. Der mangler stadig lidt justeringer. Broerne ved Erling er også blevet skiftet. Vi arbejder også på at lave flere B opkørsler, så flere får lyst til at køre derude. Igen har vi haft en masse trimning af græs og ukrudt som er en stor mundfuld, der er nemmest når vi løfter i flok. Vi arbejder på at lave kanterne lidt mere maskinvenlige, og har også haft et par lækre klippere på prøve. De er desværre meget dyre, men det er ikke forbudt at drømme. Og når jeg er ved drømme, håber jeg at den kommende bestyrelse vil følge op på et sporudvalg sammensat af både dem der vil vedligeholde sporene alle kan køre på og nogen med lyst til at lave nye spændende sløjfer der kan vælges til når evnerne skal udfordres.

Jens, Carsten og Kaj har været gode til at blæse og klippe i Bangsebro. Ronni har taget Systofte og Gert, Per Lund og jeg har snuppet Hamborgskoven. Dejligt når medlemmer tager en tørn.

Der har været sommercup, dog med færre deltager end tidligere og det har været svært at få hjælpere til at lave klar til løbene. Vi har også afviklet vintercup afdeling i Systofte med efterfølgende julehygge og senest vintercup i Hamborgskoven. Der har været nogle fælles ture, blandt andet til Præstø og Tune, noget vi gerne vil have mere af. Der har været Julefrokost med god opbakning, ungdom med flere har været på tur til Val åsen, Lift op og masser af udfordrende nedkørsler var igen et hit.

Senest holdt vi klubaften hvor Bike-packers holdt foredrag om deres vilde tur på 30.000 km fra Ildhavet i Syd Amerika til Ishavet i nord. Super interessant.

På træningssiden køre børne/ungdom videre. Der har været forespørgsel på noget for de mindste, men der mangler nogen der vil tage tjansen. Mandags kvinderne har været ram af at Mette har været skadet i en periode, men der startes noget op igen i foråret.

Tirsdagsholdet har kørt turene på de forskellige spor, hvad enten man hygger med en enkelt omgang, hopper i blandt andet Rottehullet eller kører stram kæde. Her kunne vi stadig godt bruge et par stykke der vil hjælpe Jan med tovholder tjansen. Det er dejligt at der igen er mulighed for efterhygge i Cafe Cyklebørsen. 

Den nye version af torsdagsholdet har trukket mange deltager, da der har været mulighed for at køre spor i forskelligt tempo og vej, både med stram kæd og mere roligt tempo når der var nok til det. Der er ingen tvivl og at både turene til andre steder og i høj grad fælleshyggen er populært. 

Vores stand i Cykelbørsen er blevet opdateret og man kan efter at have prøvet tøjet hos Jan bestille i webshoppen

En stor tak skal lyde til alle medlemmer, trænere, tovholdere, firmaer, kommunen og sponsorer der har bidraget i årets løb. De frivilliges indsats betyder alt i en forening. Der er igen skaffet maskiner og andet grej uden beregning eller til lav pris, andre har leveret masser af håndkraft. Stor tak for det, uden jer var det ikke muligt.

Man skal stoppe mens legen er god og det er derfor min sidste beretning. Jeg har nydt at være med helt fra starten og er ikke i tvivl om at nye kræfter også ser nye muligheder. Tak for en god kamp.

Beretningen, som blev Per’s sidste af slagsen, da han vælger at trække sig fra bestyrelsen, blev mødt stort bifald og dermed også godtkendt af medlemmerne.

  • 3. Forelæggelse af regnskab ved kasseren for det forløbne år. Mette fremlagde årets regnskab, som forinden generalforsamlingen var blevet revideret at Rasmus Birch. Årets resultat blev et lille minus på kr. 5042,58. Der var lidt spørgsmål henad vejen. Thomas Kaare Rasmussen spurgte bl.a. ind til om der var en opgørelse af, hvad klubben får ind via mobilpay fra gæster på vores spor. Da alle indbetalinger via mobilpay går ind på samme konto, vil det være et større arbejde at finde beløbet, og svaret blev at det ligger nogenlunde som sidste år på 2-3000 kr. Der blev foreslået at vi evt appellere på bl.a. sociale medier for muligheden for at give bidrag via mobilpay. Spørgsmål var der også på hvorfor Bikepark Åhaven er særskilt i regnskabet. Til dette er svaret, at vi ikke kan få tilskud til dette fra Guldborgsund Kommune, da de i opførselperioden bidrog med større beløb.

       Efter at have gennemgået hele regnskabet, punkt for punkt, blev dette godkendt af de fremmødte, også med bifald.

  • 4. Fastsættelse af kontingent. Forslag : uændret kontingent (kr. 300,00 Børn, kr. 500,00 Voksne) Vedtaget. Forskellige forslag om ændringer  i f.eks. ungdom eller oprettelse af familiekontingent, samt vi måske skulle prøve at søge kommunen for tilskud til unge. Forslagene blev noteret og den kommende bestyrelse vil drøfte dette senere på året. Morten Vinge lovede han gerne ville hjælpe, da han tidligere har været formand i klub i Nordsjælland, hvor han havde noget erfaring. Forslaget om uændret kontigent blev herefter godkendt.
  • 5. Behandling af evt. indkomne forslag. Ingen forslag indkommet.
  • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er: Per Hovdreng Lise (ønsker ikke genvalg) Camilla Romme Hansen (ønsker ikke genvalg) Mette Aarslew-Jensen (ønsker genvalg) Martin Busk Hansen (er ikke på valg, men ønsker at trække sig fra bestyrelsen). Fra bestyrelsen kommer følgende foreslag til nye medlemmer : Thor Mannerup Jørgensen, Jakob”Goppen” Larsen og Liv Karin Teigen. Nick Holst Kristensen foreslår sig selv, men bliver efterfølgende enig med sig selv at han gerne vil være suppleant det første år. De øvrige kandidater fortæller kort om dem selv. Og forsamlingen vælger efterfølgende dem alle enstemmigt.
  • 7. Valg af 2 suppleanter Thomas Kaare Rasmussen og Nick Holst Kristensen. Begge valgt.
  • 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, Rasmus Birch genvalgt som Revisor og Connie Reitz som revisorsuppleant.
  • 9. Eventuelt. Forslag fra Nick om at oprette endnu en gruppe under torsdagholdet. Det tager tovholder sig af. Carina Jønck har medbragt bogen ”Kvinder på sporet”, da vores 3 spor alle er nævnt i bogen og endda nævnt positivt. Michael fra bestyrelsen fortæller om de 3 tællere vi har fået af Guldborgsund Kommune, som de selv vil montere på vores spor efter vores anvisninger. Dette sker i løbet af foråret, så vi kan “holde øje” med brugen af vores spor, og måske bruge dette når vi fremover skal søge penge.

Dirigent Anders giver afslutningsvis ordet til afgående formand Per Hovdreng Lise, som så takker medlemmerne for den opbakning, de viser ved fremmødet denne aften. Hermed slutter årets generalforsamling.

***************************************************************************

Efterfølgende blev det traditionen tro uddelt priser mv.

Årets sporbygger blev Ronnie Romme Hansen, som med sin ihærdige hjælpe på specielt Systofte sporet, både når det blev kaldt eller han selv tog teten. Kæmpe tak fra bestyrelsen, og tillykke med sølvhakken.

Tillykke til Ronnie Romme Hansen

Lukas, som er på efterskolen, og derfor ikke tilstedeværende, får på senere overrakt en Åhaven Hættetrøje for sit enorme engagement specielt på hoppe-området i Hamborgskoven. 

Christina Figge har valgt at trække sig fra ungdomsarbejdet og hun fik en kurv for sine utrolige flittige indsats gennem flere år med de unge medlemmer. TAK for det.

Der var også kurv til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Per Hovdreng Lise, Camilla Romme Hansen og Martin Busk, som var med til at stifte foreningen i 2014, sammen med bl.a. også Per. Kæmpe TAK for samarbejdet i de sidste mange år.

Camilla, Martin og Per, nu tidligere medlemmer af bestyrelsen. TAK for jeres indsats.

Tina holdt indlæg om vores WebShop, om hvad modeller og farver vi kører med nu. Kvalitetet på t-shirt er blevet meget bedre og prisen har vi kunne holde og der er stadig et beløb til Trailstars Falster. Tak til Tina for dit store arrangement med den del af klubben.

Tina fortæller om vores WebShop

Trailstars Ungdom havde et indlæg v/Kristian Figge om sæson der er gået og hvad der forventes det kommende år: 

2022 har der været ca. 15 unge til træningsdagene, som bliver slået op på Facebook på siden Trailstars Ungdom. Af aktiviteter gennemsæsonen kan nævnes Lær din cykel at kende m/bike ’n Stuff + fællesspisning, Sommeraslutning med is + badning ved Hesnæs, og fællestur med resten af Trailstars til Valaasen i Sverige. Aktiv sommer blev aflyst pga manglende tilmeldinger. David er stoppet som træner mens Krelle + Emil er startet. Birk har været skadet og derfor ikke været så meget med, men han er stadig en del af trænerteamet. 

Året 2023: der har været opstartsmøde i januar i Bålhytten i Bangsebro Skoven med pølser og hygge. Fastelavn i Åparken med overraskende mange udklædte og stort fremmøde.  I marts laves tur til Slagelse Bikepark, i maj til Faksinge sporet og i juni laves sommerafslutning m/burger i grusgraven. September 23+24: Vallåsen, Oktober: Remedy Storskærm. Onsdag bliver træningsdag fremover. Derudover arbejdes på undervisning med Jakob Larsen og Thor MJ, nye træer Loose Riders. Emil Stopper til sommer pga efterskole. Der søges sponsor af drikkedunke. Til sidste punkt er der allerede hjælp fra Morgen Vinge, som repræsentere Lollands Bank, som vil sørge for dunke til Trailstars  Ungdom.

Kristian Figge slutter sin beretning af med at rose bestyrelsen for den altid velvillige hjælp, når der bliver spurgt om penge til forskellige arrangementer.

Kristian Figge, Trailstars Ungdom

Morten Vinge indlæg/teaser:

Morten deltog i november 22 i verdens måske hårdeste MTB etape-løb i Australien. Dette gav han i form af billeder fra løbet og en god fortælling en lille/stor forsmag på. Stor tak for dette meget inspirende indlæg, som vi vil opfølge med et længere foredrag senere på året.

Aften sluttede af med input til bestyrelsen fra medlemmerne i form af ønsker og ideer, hvad man kunne tænke sig den kommende sæson kunne indeholde: Medlemsbrainstorm • 2-3 motionsløb med fælles klubdeltagelse • Månedstur i klub regi • Udenlands tur (Jan, Cyklebørsen) • Cykelmekaniker kurser, indendørs/ude i det fri • Udvikling af vores spor – teknisk (Alex) • Struktureret undervisning, både interne og eksterne instruktører • Familiedag med undervisning • Foredrag • Samarbejde med brugere af Bangsebroskoven + sporet (Tina) • Bike & Bål • Sociale arrangementer • Festudvalg • Hyggeture på mtb med sightseeing som omdrejningspunkt • Tøser, tandhjul og tapas • Rutebeskrivelser – uden for sporene (Morten Vinge) • Udvalg • Årshjul.

Tak for en god aften.

For referat JAAJ

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »