Generalforsamling 3/3 2016

Trailstars Falster Generalforsamling torsdag d. 3/3-2016 på Lindeskovskolen.

Formand Martin Busk byder på Trailstars Falster’s bestyrelse vegne 31 medlemmer velkommen i blå blok på Lindskovskolen og foreslår Stig Antonisen som dirigent og Jesper Aarslew-Jensen som referent. Begge vælges.

Dirigenten går herefter til punkt 2: formandens beretning:

Martin Busk indleder med at nævne at dette er foreningens første generalforsamling. En forening som startede på nul på mange områder, bl.a. på det finansielle. 1. bestyrelsesmøde for 1 år siden blev brugt til at søge forskellige fonde, som heldigvis endte med nærmest 100% gevinst, hvilket kassereren kan formidle senere i årets regnskab. I årets løb har man arrangeret spordage i Systofte Grusgrav, hvor der har været fantastisk opbakning fra frivillige, som har givet en hjælpende hånd med at få gjort “rent” (fjernet affald fra området), bygget spor, mærket spor med pæle og piktogrammer (som er efter de nyeste regler indenfor MTB) og meget mere. Til disse spordage er der indført forplejning i form af mad og drikke og der har været lodtrækningspræmier blandt de deltagende. Især det store FLEXWOOD-BRO projekt, som startede op 1. april fik en bemærkning. Bestyrelsen har arbejdet hårdt i kulissen med bl.a. etablering af selve foreningen efter gældende regler i forhold til myndigheder, oprettet MOBILPAY og SWIPP, som har taget godt 5 måneder, oprettet bankkonto, indført vignetter, deltaget i sporkonferencer osv. Desuden er der blevet arrangeret tekniktræning med bl.a. Terry, der har været arrangeret officiel åbning af en del af Systofte Sporet med byens Viceborgmester René Christensen, infodag i Hamborgskoven. Man har været behjælpelig med info til ny turistbrochure, som LF Business står bag, en brochure, som nævner sporene i såvel Hamborgskoven som Systofte Grusgrav.
Foreningen føler sig meget velkommen i Systofte Grusgrav ud fra snak blandt naboer og firmaer i og omkring området. Mange har givet en hjælpende hånd i form af sponsorater, hjælpende hænder, smil og meget meget mere, hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for. Martin takkede alle.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Dirigenten giver ordet til kassereren Mette Aarslew-Jensen, som fremlægger årets regnskab, som viser et flot overskud, som blandt andet skyldes midler fra søgte fonde og sponsorater. Det bliver endvidere nævnt at det helt store beløb fra Friluftsrådet ikke figurerer i årets regnskab, da man skal kunne dokumenterer nogle færdige projekter. Der er netop indsendt et samlet regnskab for FLEXWOOD-BROEN, som gerne skulle udløse den første del af de kr. 100.000,00, som er tildelt foreningen. Et beløb som man har 3 år til at få ind.
Under spørgsmål til regnskabet fortæller Gerd Nielsen, at hun via Folkeoplysningsrådet arbejder med en plan om at få kommunen til at betale for brugen af Hamborgskoven én gang i fremtiden.
Samme Gerd Nielsen, som også er en del af Ungdomsskolen Guldborgung, nævner deres glæde for samarbejdet med Trailstars Falster.

Regnskabet bliver herefter enstemmigt godkendt.

Punkt 4 i dagsordenen omkring fastsættelse af kontigent, fortæller Per Hovdreng Lise, at der under punkt for indkomne forslag vil komme foreslag fra bestyrelsen omkring at Vignetter sammen med en e-mailadresse fremover vil bliver det samme som et medlemsskab. Vignetternes pris vil i lighed med det forgangne år blive kr. 100,00 for året, som løber fra 1. april til 31. marts. Iøvrigt blev der solgt 103 stk vignetter i årets løb. Nye vignetter kommer i handlen i løbet af marts måned og kan købes til spordage, infodage og hos Cyklebørsen i Nykøbing og Storgaard Cykler i Nakskov.

Punktet blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 5 indkomne forslag. Bestyrelsen har følgende forslag:

§ 6 Afsnittet med teksten: Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned.
Ændres til: Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned
Afsnittet med teksten: Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i de sidste tre måneder før generalforsamlingen, og som har deltaget i mindst 2 spordage i gennem året.
Ændres til: Stemmeret har alle, der har købt vignette for det år der ligger forud for generalforsamlingen og er registreret i foreningen med navn og mail adresse.
§ 7 Punkt 6 valg af formand:
Ændres til: Punkt 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
§7 punkt 7 Valg af kasserer.
Ændres til: Punkt 7 Valg af 2 suppleanter.
§ 7 Punkt 8. Valg af øvrige bestyrelse på 3 medlemmer – alle medlemmer er på valg. Valg af suppleanter til den øvrige bestyrelse. I tilfælde af at et eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder før tid, kan medlemmer fra klubben inddrages i bestyrelsen, indtil næste generalforsamling.
Ændres til: Punkt 8 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
§ 7 punkt 9 Valg af revisorer og en revisorsuppleant for et år.
Ændres til: Punkt 9 Eventuelt.
§ 7 punkt 10 udgår.
§ 10 Teksten: Bestyrelsen består af en formand og en kasserer der vælges på den ordinære generalforsamling i henhold til dagsordenens bestemmelser, samt en næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer som konstituerer sig selv.
Ændres til: Bestyrelsen udgøres af 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen udpeges af generalforsamlingen, hvert medlem af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Valget tilrettelægges således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, eller det nærmeste hele antal i forhold hertil, er på valg hvert år.

Alle forslag vedtages enstemmigt.

Dirigenten foreslår herefter pause, hvor der er mulighed for kaffe og kage (tak til alle, der har bagt).

Generalforsamlingen genoptages:

Punkt 6 valg af formand : Martin Busk opnår genvalg.

Punkt 7 valg af kasserer: Mette Aarslew-Jensen opnår genvalg

Punkt 8 valg af øvrige bestyrrelse: Jesper Aarslew-Jensen opnår genvalg, Per Hovdreng Lise opnår genvalg. Alex Hvid Troelsen opnår nyvalg, mens Anders Olsen efter eget ønske fratræder. Martin Busk takker Anders Olsen initiativet til denne foreningen og for det arbejde han har udført. Som 1. suppleant vælges Anders Olsen og 2. suppleant Thomas Kaare Rasmussen.

Punkt 9 valg af revisor: Jakob Kruse og Kristian Kristian Figgé genvælges, mens Peter Langerup opnår genvalg som revisorsuppleant.

Punkt 10 Eventuelt:

Per Hovdreng Lise modtager ny pris (mini Mc Cloud) for sit arrangement både på sporet og i bestyrelsen.

Martin Busk fra Trailstars Falster og Pilip Rewers fra Lolland Falster Cykle Klub fortæller om planer for et fremtidig samarbejde. Pilip fortæller om klubben og at man meget gerne vil hjælpe med at få gang i et projekt med at få børn i 8-14 års alderen til at cykle MTB.

Kristian Kristian Figgé nævner ønsket om en pumptrekbane og et område for specielt helt små børn.

Jan Højbjerg fra Cyklebørsen fortæller om tøj og specielt MTB-bukser, som fremover sælges fra butikken til fantastisk god pris, såfremt man vælger at købe med logo på disse bukser. Salget er allerede startet og man kan komme forbi butikken og prøve/bestille.

Herefter takkede dirigenten for fremmødet og årets generalforsamling blev afsluttet og forsamlingen fik herefter snakket og der blev handlet Trailstars Falster T-shirts.

Trailstars Falster bestyrelse holder næste møde 10. marts.

For referat Jesper Aarslew-Jensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »