Månadsarkiv: februar 2018


Generalforsamling 22. februar 2018

Sted: Lindeskovskolen Nykøbing F.

Fremmødte 34.

Velkomst ved formand Martin Busk

 1. Valg af referent (Jesper Aarslew-Jensen) og dirigent Anders Olsen. Begge valgt.
 1. Formandens beretning:                                                                                                                                                 Året 2017 hvor Systofte sporet kom hele vejen rundt. Med masser af frivilliges hjælpe lykkedes det at få forceret de stejle skrænter mod Systofte By med både et ud- og hjemspor. Et billede fra en spordag som viste vores løsning med granitstabil som toplag har vakt megen skriverier på Facebook. Overvejen positivt, ja nærmest et cadeau til os.                                                                                                                                                  Bangsebro-sporet blev åbnet med deltagelse af knapt 400 personer. Fra en spæd start i starten af året og pludselig var anlagt knapt 5 km spor i en bynær skov. Vores første spor-camp blev afholdt over 3 dage – desværre udfordret af dårligt vejr. Især et billede fra en børnehave, som var på besøg på pumptrackbanen vakte stor opmærksomhed. Tidspunktet for dette faldt sammen med bestyrelsens møde med Guldborgsund Kommune omkring denne hjælp fremadrettet omkring udgifterne til vores 3 spor.                                                   Hamborgskoven er blevet en ældre dame og det har været nødvendigt at reparere nogle defekte broer henover året. Der har desuden været skovfældning omkring Granathullet, som endnu ikke er tilendebragt.                          Der arbejdes med turistbrochure i samarbejde med Naturlandet og Business LF.                                       Sideløbende med sporbygning og vedligehold af vores 3 spor arbejder et udvalg i kulissen med en Pumptrack på Evigheden.                                                                                                                                                                           Der er indkøbt 3 cykler samt beskyttelsesudstyr til at køre på Pump. Pengene kommer fra Nordeafonden.                Formanden takkede iøvrigt alle de frivillige der har ydet en ekstraordinær indsats i året 2017. Også en tak til alle der har hjulpet os med lån af værktøjer, sponsorting og -penge. Ingen nævnt ingen glemt.                                             Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
 1. Regnskabet v/kassereren. Regnskabet vist et overskud på godt kr. 50.000,00. Vignettesalget er faldet noget i 2017 da vi havde valgt at give gratis vignetter til medlemmer af de lokale cykelklubber. Fremadrettet bliver Vignetten ikke en del af cykelklubberne. Disses medlemmer skal købe på lige fod med andre.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

 1. Fastsættelse af kontigent. Vignetten 2018 vil igen koste kr. 150,00. Godkendt enstemmigt.
 2. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af formålsparagraf 2 samt ændring af paragraf 5 omhandlende udmeldelse.:                                                                                                                                                 §2 (nuværende tekst) Foreningens primære formål er at stå for opbygningen, ombygning og vedligeholdelse af spor og stier på Lolland- Falster. Til brug for mountainbike og trailløbere.                                                                                      (ny tekst) Foreningens primære formål er at stå for opbygningen, ombygning og vedligeholdelse af mountainbike spor på Lolland-Falster og at kører mountainbike.Som underpunkt tilføjes: At dygtiggøre sig via tekniktræning og træningsture.At styrke sammenholdet via fællesture og sociale mtb arrangementer.                                                   § 5 (gammel tekst)Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves årsvis forud for alle medlemmer. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelse har virkning.                                                                                                         (Ny tekst) Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Foreningens kontingent opnås via køb af vignette og gælder indtil næste års vignette udstedes.                                                            Begge vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg Martin Busk, Jesper Aarslew-Jensen og Alex Troelsen. Alle blev genvalgt enstemmigt.
 2. Valg af 2 suppleanter. Thomas Kaare Rasmussen og Anders Olsen blev begge genvalgt enstemmigt
 3. Valg af revisor. Jakob Kruse genvalgt. Som suppleant blev Kristian Figge genvalgt.
 4. Eventuelt. Ingen emner.

For referatet jaaj


Generalforsamling 22. februar 2018

Årets generalforsamling netop afholdt. 34 fremmødte

@ Årets sporbygger Alex Hvid Troelsen
@ sporbyggere der har udmærket sig ekstra Christina Meyer og Jens Markersen

STORT TILLYKKE 🚵‍♂️😉🇩🇰️️

Efter generalforsamlingen blev der talt fremtidigt sporbyggeri eller nærmere opgradering af vores 3 spor.

Referatet vil være at finde på vores hjemmeside inden for kort tid.

Tak til de 2 kage-bagere Stine Krøyer og Christina Meyer. Tak til Carsten Bonde for at arrangere lokalet.

Tak for for året 2017 til alle sponsorer, alle Jer frivillige og alle mountainbikerne derude. Vi ses på sporet her i 2018 🚵‍♂️😉

 

Bestyrelsesmøde 5. februar 2018

Fremmødte Mette, Per, Martin, Alex og Jesper på Ny Kirstinebergvej.

 1. Vignetten. Tilsagn fra Lou Revison og Ungdomsskolen som sponsorer. Cykelklubber (Lfck + NCC) er blevet meddelt at de fremadrettet ikke bliver en del af vignetten, men at de selvfølgelig er velkommen til købe denne til sine medlemmer. Sponsorbeløb fra klubberne frafalder dermed også. Vignetten 2018 er klar til generalforsamlingen den 22. februar
 2. Kassereren. Der er stadig penge på kontoen trods vi har betaling til Lodsejere meget snart.
 3. Generalforsamlingen den 22. februar: vedtægter gennemgås for ændringer i forhold til mulig overgang til folkeoplyst forening. Dagsorden laves og lægges op på facebook og hjemmeside.
 4. Cykelarrangement. Lfck har planer om løb i maj måned i Hamborgskoven, som vi selvfølgelig vil bakke op om.
 5. Visioner. Spordage i 2018. Plan for året som fremlægges på aftenen med generalforsamlingen.
 6. Næste møde 5. marts kl 1900

For referat JAAJ